TeliaSonera januari-september 2010

Tredje kvartalet • Nettoomsättningen sjönk 1,1 procent till 26 754 MSEK (27 053). Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 4,3 procent.

 • Den påverkbara kostnadsmassan var oförändrad och uppgick till 7 449 MSEK (7 468). I lokala valutor och exklusive förvärv ökade påverkbar kostnadsmassa 5,3 procent.

 • EBITDA före engångsposter ökade 0,1 procent till 9 776 MSEK (9 763) och marginalen ökade till 36,5 procent (36,1). I lokala valutor och exklusive förvärv var ökningen 4,0 procent.

 • Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 8 619 MSEK (8 453).

 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 5 988 MSEK (5 043) och resultat per aktie till 1,33 SEK (1,12).

 • Fritt kassaflöde sjönk 37,4 procent till 3 857 MSEK (6 160) på grund av lägre utdelning från intressebolag och högre betald skatt.

 • Antalet abonnemang ökade under kvartalet med 4,2 miljoner varav 2,0 miljoner nya abonnemang i de konsoliderade verksamheterna och 2,2 miljoner i intressebolagen, till totalt 156,6 miljoner.

 • Utsikterna för 2010 har reviderats. 


Niomånadersperioden • Nettoomsättningen sjönk 2,2 procent till 79 808 MSEK (81 612). I lokala valutor och exklusive förvärv ökade nettoomsättningen 3,4 procent.

 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 15 948 MSEK (13 952).

 • Fritt kassaflöde sjönk till 11 159 MSEK (12 525).


 


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef 


”Det är glädjande att se att den organiska tillväxttakten förbättrades ytterligare i det tredje kvartalet och att tillväxten kommer från många delar inom koncernen. I både Mobilitetstjänster och Eurasien ser vi en snabbare tillväxt jämfört med föregående kvartal, den förra driven av mobildata och hårdvaruförsäljning och den senare av återhämtning i konjunkturen och högre mobilpenetration. Ännu viktigare är att vi levererar lönsam tillväxt och EBITDA-resultatet före engångsposter i det tredje kvartalet var det högsta i företagets historia. 


Efterfrågan på smartphones i Norden lyfter våra intäkter från mobildata och hårdvaruförsäljning. Idag köper sju av tio kunder i Sverige en smartphone vilket ger högre användande och genomsnittlig intäkt per användare. Den nya iPhone 4 har mottagits väl av våra kunder och vi ser nu även att smartphones baserade på Android- och Symbianplattformar ökar i popularitet. Vår spanska operatör Yoigo noterade ett rekordhögt antal nya kunder och nådde en marknadsandel på närmare fyra procent och vi står fast vid att verksamheten kommer att redovisa positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet 2010. 


I Uzbekistan och Nepal i Eurasien har vi, sedan vi förvärvade verksamheterna 2007 och 2008, investerat ansenliga summor för att bygga mobilnät med hög kvalitet och vi kan nu se resultatet av dessa satsningar. Både Ucell och Ncell rapporterar rekordhög abonnemangstillväxt och gapet till marknadsledaren i respektive land krymper. Samtidigt fortsatte Kazakstan, vår största marknad i Eurasien, att växa med en tillväxt i lokal valuta som översteg 20 procent i det tredje kvartalet. 


Den pågående övergången inom Bredbandstjänster från traditionella fasttelefoni-tjänster till innehållstjänster som ip-tv och uthyrning av filmer börjar ta fart. Detta stärker vår övertygelse att vårt fasta nät är en avgörande och särskiljande tillgång för framtiden. Samtidigt innebär det kortsiktigt en utmaning när vi uppgraderar ADSL till VDSL och förser fler hushåll och företag med fiberaccess. Vi är övertygade om att vi kan hantera denna övergång och samtidigt behålla goda marginaler. Vi är också nöjda med att vi har fler än 350 000 fiber/LAN-kunder vilket ger oss en möjlighet att sälja mer tjänster till befintliga kunder. 


Vi har återigen höjt vår prognos för nettoomsättningen för helåret och vi ser också att
EBITDA-marginalen kommer att bli högre 2010 jämfört med föregående år.”


 


Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se