TeliaSonera januari-december 2009

Starkt resultat möjliggör investeringar för framtida tillväxt

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen minskade 2,4 procent till 27 410 MSEK (28 096). Nettoomsätt-ningen i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 0,5 procent.
• Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 11,8 procent.
• EBITDA före engångsposter ökade 9,3 procent till 9 039 MSEK (8 272) och margi-nalen steg till 33,0 procent (29,4). Ökningen i lokala valutor och exklusive förvärv var 13,8 procent.
• Rörelseresultatet före engångsposter minskade till 7 573 MSEK (7 678) på grund av lägre resultat från intressebolagen.
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare minskade till 4 902 MSEK (5 644) och resultat per aktie till 1,09 SEK (1,26) på grund av lägre resultat från in-tressebolagen och högre skattekostnader.
• Fritt kassaflöde var 4 660 MSEK (4 918).
• Antalet abonnemang ökade under kvartalet med 3,8 miljoner, varav 1,8 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 2,0 miljoner i intresse-bolagen, till totalt 147,6 miljoner.

Helåret
• Nettoomsättningen ökade 5,4 procent till 109 161 MSEK (103 585). Nettoomsätt-ningen i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 0,3 procent.
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare var 18 854 MSEK (19 011) och resultat per aktie 4,20 SEK (4,23).
• Fritt kassaflöde ökade 50,3 procent till 17 024 MSEK (11 328).
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,25 SEK per aktie (1,80), motsvaran-de totalt 10 104 MSEK (8 083) eller 54 procent (43) av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare.


(Tabell återfinns i bifogad pdf)


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef

”Jag är stolt över vår prestation under 2009. Tack vare en bra kombination av mogna mark-nader och tillväxtmarknader har vi lyckats behålla omsättningen i lokala valutor oförändrad, rapporterat det högsta EBITDA-resultatet någonsin och förbättrat kassaflödet med så myck-et som 50 procent jämfört med föregående år.

En av de saker som jag och resten av ledningen är särskilt stolta över är att vi har lyckats att bryta trenden av kontinuerliga kostnadsökningar. Detta är ett resultat av omfattande kost-nadsbesparingar i Norden och Baltikum och kostnadsmedvetenhet i Eurasien. I det sam-manhanget är det glädjande att våra medarbetares engagemang har ökat. För andra året i rad ökade resultatet av vår medarbetarundersökning och nådde nu den högsta nivån sedan TeliaSonera började mätningarna 2004.

Vi har under många år haft ambitionen att öka vårt ägande i både Turkcell och MegaFon. Detta har visat sig vara svårt och vi har undersökt olika möjligheter att öka vår kontroll över och likviditeten i dessa tillgångar. I november tog vi ett viktigt steg mot en lösning av det rådande dödläget genom en överenskommelse med Altimo att samla vårt ägande i ett gemensamt bolag. Vi gjorde det dock klart i samband med tillkännagivandet att det verkliga värdet av överenskommelsen ligger i själva genomförandet.

Som en följd av våra effektiviseringsåtgärder och återhållsamhet gällande investeringar ökade kassaflödet kraftigt och stärkte vår finansiella ställning ytterligare. Vi är därför i den gynnsamma positionen att vi kan höja investeringarna under 2010 för att säkerställa vår framtida tillväxt. Dessutom kommer styrelsen att föreslå en 25-procentig ökning av den ordi-narie utdelningen till våra aktieägare vid bolagsstämman. Utdelningspolicyn har också för-ändrats och utdelningsandelen har ökat till att vara minst 50 procent av resultatet.

Det är viktigt att TeliaSonera ligger i framkant av att tillämpa ny teknologi och introducera nya tjänster. Vi var därför mycket nöjda med att kunna öppna världens första kommersiella 4G-nät i de centrala delarna av Stockholm och Oslo i december och reaktionerna från våra kunder har varit positiva. Eftersom vi samtidigt är övertygade att det fasta nätet kommer att vara konkurrenskraftigt under en överskådlig framtid kommer vi också att selektivt öka våra investeringar inom fiber och IP inom Bredbandstjänster under detta år.

TeliaSonera är ett finansiellt starkt företag med ledande positioner på de flesta marknaderna och med motiverade och kompetenta medarbetare. Vi är övertygade om att vi kan försvara vår lönsamhet under 2010.”