Välkommen till TeliaSoneras årsstämma

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2010 kl 06.00.
-----------------------------------------------------------------------
TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås
på 0771 77 58 30

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2010


Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2010, klockan 14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe serveras före stämman. Stämman tolkas till engelska.
Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 mars 2010 och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 30 mars 2010 gärna före klockan 16.00.

Anmälan till bolaget Anmälan om deltagande kan ske
- skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sverige,
- per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan kl 09.00 och kl 16.00, eller
- via TeliaSoneras hemsida www.teliasonera.se (endast privatpersoner).
Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd den 30 mars 2010 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.
Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy, per e-post: thy@euroclear.eu eller per telefon: +358 (0)20 770 6609, för omregistrering av sina aktier i god tid före den 30 mars 2010.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.teliasonera.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 31 mars 2010.
Övrigt
VD:s tal kommer att finnas på hemsidan www.teliasonera.se under avsnittet Investor Relations efter stämman.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 4 490 457 213.


Dagordning
Öppnande av stämman
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009. I anslutning härtill anförande av VD Lars Nyberg samt redovisning av styrelsens arbete under 2009
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2009 års förvaltning
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja
11. Beslut om styrelsens arvodering
12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag
13. Val av ordförande i styrelsen
14. Val av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Förslag från styrelsen om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier
17. Förslag från styrelsen till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2010/2013 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav
Stämmans avslutande

Beslutsförslag m.m.


Punkt 8 – Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna skall utdelas 2,25 kronor per aktie och att den 12 april 2010 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 15 april 2010.

Punkterna 1 och 10-14 avseende styrelseledamöter, arvodering m.m. Den av bolagsstämman 2009 tillsatta valberedningen består av följande personer:
Viktoria Aastrup, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten gm Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring) och styrelsens ordförande Tom von Weymarn.
Valberedningen har lämnat följande förslag:
- Ordförande för stämman: Advokaten Sven Unger.
- Antal styrelseledamöter: Åtta (8), inga suppleanter.
- Arvoden till styrelsen:
Arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås utgå med 1 000 000 kronor till ordföranden och med 425 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att ersättning skall utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor. Samtliga föreslagna arvoden är oförändrade.

- Val av styrelse:
Omval av Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström och Jon Risfelt. Nyval av Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger och Per-Arne Sandström. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.teliasonera.se under avsnittet Investor Relations, samt kommer att läggas fram på stämman.

- Val av styrelseordförande: Anders Narvinger.

- Val av valberedning:
Omval av Kari Järvinen (finska staten gm Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder) och Lennart Ribohn (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring). Nyval av Björn Mikkelsen (svenska staten) och Anders Narvinger (styrelsens ordförande).


Punkt 15 (a) – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag i huvudsak:
TeliaSoneras mål är att maximera ett effektivt utnyttjande av kontanter och aktier i ersättningsprogram i syfte att attrahera, behålla och motivera sådana högpresterande ledande befattningshavare som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättning skall bygga på ett synsätt som beaktar total ersättning och som är konkurrenskraftig (marknadsrelevant, men inte marknadsledande). Ersättningsstrukturen skall vara sammansatt på ett kostnadseffektivt sätt och baseras på komponenterna fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.

Den fasta lönen skall återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen skall också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således även vara individuell och differentierad.

TeliaSonera kan ha årlig rörlig lön och program för långsiktig rörlig lön. Villkoren i program om rörliga lönedelar skall följa Europeiska Unionens rekommendation 2009/3177/EG och den svenska koden för bolagsstyrning. Rörliga löneprogram skall innehålla kriterier vilka stödjer ett ökat aktieägarvärde och programmen skall även innehålla ett definierat högsta tak för rörlig löneutbetalning i förhållande till befattningshavarens fasta lön.

Ett program skall också innehålla förutbestämda mål, vilka är mätbara och för varje mål skall det fastslås vilken prestation som krävs för att nå startpunkten för när rörlig lön kan börja utbetalas (minsta prestationskrav) och vilken prestation som krävs för att nå maximal rörlig lön (tak).

Ett årligt rörligt program avser ersätta prestationer som sträcker sig över en längsta mätperiod på tolv månader, skall säkerställa en långsiktig hållbar utveckling för företaget och skall vara maximerad till 40 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön. Målen bör vara satta så att befattningshavaren kan nå tröskelnivån vid en solid prestation, målnivån vid en prestation som är i linje med satta mål och taketnivån vid en prestation som är exceptionell.

Ett långsiktigt rörligt löneprogram skall vara utformat så att det säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling av företaget, säkerställer ett gemensamt intresse av ökat aktieägarvärde för befattningshavaren och aktieägarna genom delad risk och belöning för TeliaSoneraaktiens värdeutveckling. Införandet av ett långsiktigt program kan ske årligen och skall belöna prestationer som mäts över en tidsperiod som inte understiger tre år, innehålla ett tak för utbetalning på 50 procent av den fasta lönen och skall vara aktiebaserat (investering och leverans skall ske i TeliaSoneraaktier med ambitionen att befattningshavaren även efter tilldelningen av aktier skall vara aktieägare i företaget). Ett villkor för utbetalning från programmet skall vara att befattningshavaren alltjämt är anställd i bolaget vid intjänandeperiodens slut. Ungefär 100 ledande befattningshavare kan komma att omfattas av ett långsiktigt program, varav cirka tio personer tillhör koncernledningen. Det långsiktiga programmet skall mäta prestationer över en treårsperiod i relation till vinst per aktie - vikt 50 procent - och totalavkastning för TeliaSoneras aktieägare jämförd med motsvarande totalavkastning för aktieägare i en fördefinierad grupp av jämförbara företag - vikt 50 procent. Införandet av ett långsiktigt rörligt löneprogram förutsätter godkännande av aktieägarna vid bolagets årsstämma. Vid extraordinära omständigheter skall bolagets styrelse ha rätt att justera utbetalningar från de rörliga programmen. Styrelsen skall även ha rätt att återkräva rörliga lönedelar som beviljats baserat på omständigheter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga.

Pensionsförmåner skall vara baserade på premiebestämda pensionsplaner. Endast den fasta lönen skall vara pensionsgrundande. En ledande befattningshavare kan vara berättigad till bilförmån eller motsvarande förmån. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan vara upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och tolv månader vid uppsägning från bolagets sida (för koncernchefen sex månader). För det fall bolaget säger upp befattningshavarens anställning, kan befattningshavaren vara berättigad till avgångsvederlag med upp till tolv månadslöner (för koncernchefen 24 månadslöner). Avgångsvederlag utbetalas månadsvis baserat på den fasta lönen. Avgångsvederlag skall inte utgöra grund för beräkning av semester eller pension och skall reduceras med belopp som befattningshavaren erhåller under samma tid från annan anställning eller från egen verksamhet. Befattningshavaren kan erhålla hälsoförsäkringar, reseförsäkring m.m. i linje med rådande lokal marknadspraxis. Styrelsen äger rätt att göra mindre avvikelser på individuell basis från de här ovan presenterade principerna.


Punkt 15 (b) – Svenska statens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Förslag från svenska staten:
TeliaSoneras mål är att erbjuda de ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor som krävs för att attrahera, behålla och motivera sådana högpresterande ledande befattningshavare som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. De ledande befattningshavarna skall inte erbjudas årlig rörlig lön eller deltagande i program för långsiktig rörlig lön. Förutom detta undantag innehåller svenska statens förslag i huvudsak samma delar som angivits ovan i punkten 15 (a).


Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2011, besluta om förvärv av egna aktier som får ske såväl på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors som i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier över Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors får ske endast till ett pris inom det på börserna vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till bolagets aktieägare får ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade säljrätter i så fall kommer att avskiljas och vara föremål för handel, ges aktieägarna möjlighet att tillgodogöra sig värdet av den premie som kan uppkomma genom att bolaget förvärvar aktier till ett pris som överstiger aktiens marknadspris. För att aktieägare som varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet skall få ersättning för sina outnyttjade säljrätter, skall en bank eller annat finansiellt institut, som kan utses av bolaget, sedan anmälningstiden löpt ut, men enligt villkoren i övrigt för förvärvserbjudandet, få överlåta aktier till bolaget och utge ersättning, uppgående till värdet av de outnyttjade säljrätterna med avdrag för bankens kostnader, till de berörda aktieägarna. Ersättning kan dock högst utgå med vad som kan komma att betalas per säljrätt vid courtagefri försäljning av säljrätter. I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar genomförandet av ett förvärvserbjudande i visst land, skall styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe äga ombesörja avyttring av säljrätter för berörda aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

_______________________


Förslaget ovan syftar till att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde. Styrelsen avser att även inför kommande årsstämmor i bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier på villkor som i allt väsentligt motsvarar ovanstående villkor. Bolaget innehar för närvarande inte några egna aktier.
Det är styrelsens avsikt att föreslå årsstämman 2011 att besluta om indragning av dessa egna aktier genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

_______________________


Punkt 17 - Förslag från styrelsen till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2010/2013 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav
Styrelsens förslag i huvudsak:
(a) Inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2010/2013
Det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet 2010/2013 (”Prestationsaktieprogram 2010/2013”) skall omfatta cirka 100 ledande befattningshavare inom TeliaSonera-koncernen (”Koncernen”) och totalt högst 1 560 000 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i programmet vid uppnående av de prestationskrav som uppställs för programmet (”Prestationsaktier”). Det högsta antalet Prestationsaktier som slutligt får tilldelas motsvarar cirka 0,03 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Styrelsen avser att föreslå kommande årsstämmor i bolaget att inrätta långsiktiga incitamentsprogram enligt motsvarande principer som gäller för det nu föreslagna programmet.

Deltagare i programmet skall ges möjlighet att, förutsatt att vissa prestationskrav bestående av finansiella mål relaterade till EPS (Earnings Per Share) och TSR (Total Shareholder Return) uppnås under de tre räkenskapsåren 2010-2012 (”Prestationsperioden”), vederlagsfritt erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren har förvärvat TeliaSonera-aktier eller allokerat TeliaSonera-aktier till programmet (”Sparaktier”) motsvarande ett värde av två (2) procent av deltagarens årliga grundlön före skatt vid årsslutet 2009 eller, om en deltagare anställts därefter, den beräknade årliga grundlönen före skatt för 2010 (”Grundlön”). Sparaktier får normalt sett förvärvas eller allokeras till programmet under en period om cirka två veckor efter bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2010. Om nyrekrytering av ledande befattningshavare sker därefter, kan dock erbjudande om deltagande i programmet lämnas samt förvärv eller allokering av Sparaktier medges sådana befattningshavare fram till och med utgången av augusti månad 2010. En förutsättning för att deltagaren skall erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier är normalt att denne varit anställd inom Koncernen under hela perioden från det att deltagaren trädde in i programmet till dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2013 (”Kvalifikationsperioden”) och att samtliga Sparaktier har innehafts av deltagaren under denna period.

Maximal preliminär tilldelning av Prestationsaktier för vart och ett av räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012 baserad på EPS-mål, skall uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar cirka 6,67 procent av Grundlönen för medlem av koncernledningen eller, alternativt, 5,00 procent av Grundlönen för annan ledande befattningshavare, i båda fallen, dividerad med genomsnittlig kurs för bolagets aktie under december på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista vid vart och ett av åren 2009, 2010 och 2011.

Maximal tilldelning av Prestationsaktier baserad på TSR-mål skall uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar 20 procent av Grundlönen för medlem av koncernledningen eller, alternativt, 15 procent av Grundlönen för annan ledande befattningshavare, i båda fallen, dividerad med genomsnittlig kurs för bolagets aktie under december på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista år 2009.

Målen för EPS-baserad såväl som för TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier skall inkludera såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Uppnås lägre finansiella mål än maximinivån kan således ett lägre antal Prestationsaktier tilldelas.

Slutlig tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske efter bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2013. Omräkning av slutlig tilldelning av Prestationsaktier skall ske i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Därtill gäller att det maximala ekonomiska utfallet för en deltagare, och det maximala antalet Prestationsaktier som slutligt kan komma att tilldelas, skall begränsas till sådant värde som motsvarar 50 procent av Grundlönen för medlem av koncernledningen och 37,5 procent av Grundlönen för annan ledande befattningshavare.

Vid upphörande av anställningen inom Koncernen under Kvalifikationsperioden förfaller normalt rätten att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Utöver vad som framgår ovan, skall styrelsen i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av Prestationsaktier eller, helt eller delvis, avsluta Prestationsaktieprogram 2010/2013 i förtid och därutöver äga rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning såväl som att efterge kravet på investering i eller allokering av Sparaktier till programmet för deltagare i sådana länder.

(b) Säkringsåtgärder för programmet
Styrelsen har övervägt två olika alternativa säkringsåtgärder för Prestationsaktieprogram 2010/2013; antingen ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt institut för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2010/2013. Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet. Skulle årsstämman emellertid inte godkänna den föreslagna överlåtelsen av egna aktier, kan styrelsen komma att ingå ovan nämnda säkringsarrangemang med en tredje part för att säkerställa bolagets skyldigheter enligt programmet.

Baserat på ovanstående förutsättningar, föreslår styrelsen att högst 1 560 000 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2010/2013 som Prestationsaktier. Rätt att vederlagsfritt erhålla tilldelning av Prestationsaktier skall tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2010/2013. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2010/2013, omgående överlåta aktier till sådana personer inom Koncernen som deltar i Prestationsaktieprogram 2010/2013. Överlåtelse av aktier skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Prestationsaktieprogram 2010/2013 har rätt att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

_______________________


Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna 17 (a) och (b) ovan skall fattas av årsstämman som två separata beslut. Förslaget enligt punkten 17 (b) avseende överlåtelse av aktier skall vara villkorat av att årsstämman har beslutat i enlighet med punkten 17 (a), d.v.s. inrättande av det föreslagna programmet.

_______________________


Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut enligt punkten 16 ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Beslutet avseende inrättande av det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkten 17 (a) ovan erfordrar s.k. enkel majoritet.

Beslutet avseende de föreslagna säkringsåtgärderna enligt punkten 17 (b) ovan erfordrar s.k. super-majority d.v.s. att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.


Handlingar m.m. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttranden, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Stureplan 8 i Stockholm från och med onsdagen den 24 mars 2010. Styrelsens fullständiga förslag till beslut rörande punkten 17 kommer att hållas tillgängligt från och med onsdagen den 10 mars 2010. Materialet kan också rekvireras av den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 50. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt.

Stockholm i mars 2010
Styrelsen


ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, April 7, 2010 at 14.00 CET. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com .