Omförhandlade villkor för koncernledningen i TeliaSonera

Med anledning av Årsstämmans beslut om nya Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har ersättningsvillkoren för koncernledningen omförhandlats.

Den fasta ersättningen för koncernchefen och övriga åtta medlemmar av koncernledningen, som tidigare haft rörlig lön som en del av sin totala ersättning, har justerats upp med ett icke pensionsgrundande belopp om 30 procent. För koncernchefen, vice VD och övriga medlemmar av koncernledningen var den årliga rörliga ersättningen tidigare maximerad till 50 procent av den fasta lönen.

– Jag är glad över att styrelsen och företagsledningen tillsammans, och på ett konstruktivt sätt, löst den situation som uppstod till följd av Årsstämmans beslut. Vi har nått en överenskommelse som är acceptabel för alla parter och där kostnaderna för TeliaSonera blir lägre än det genomsnittliga totala utfallet av den rörliga lönen under de senaste åren. Nu kan vi lägga detta bakom oss och fokusera helt på verksamheten, vilket känns bra, säger Anders Narvinger, styrelsens ordförande.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2010 kl 17.45.