TeliaSonera januari-mars 2010

Tillbaka till organisk omsättningstillväxt

• Nettoomsättningen sjönk 3,9 procent till 26 090 MSEK (27 135). Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 2,5 procent.
• Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv minskade 2,9 procent.
• EBITDA före engångsposter ökade 1,6 procent till 8 963 MSEK (8 821) och marginalen till 34,4 procent (32,5). Ökningen i lokala valutor och exklusive förvärv var 8,8 procent.
• Rörelseresultatet före engångsposter var 7 462 MSEK (7 477) då det högre EBITDA-resultatet före engångsposter utjämnades av lägre resultatbidrag från intressebolag.
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare ökade 6,4 procent till 4 722 MSEK (4 440) och resultat per aktie till 1,05 SEK (0,99).
• Fritt kassaflöde var 3 372 MSEK (3 259).
• Antalet abonnemang ökade under kvartalet med 2,3 miljoner, varav 1,0 miljoner nya abonnemang i de konsoliderade verksamheterna och 1,3 miljoner i intressebolagen, till totalt 149,9 miljoner.
• Prognosen för helåret kvarstår oförändrad från bokslutskommunikén 2009.


(Tabell återfinns i bifogad pdf)


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef

”I det första kvartalet lyckades vi öka intäkterna i lokala valutor igen. Det är glädjande att se att tillväxten sker på flera av våra marknader. Eurasien fortsätter att vara vår tillväxtmotor med en tillväxt på mer än tolv procent i lokala valutor. Det var dubbelt så hög tillväxt som i det fjärde kvartalet förra året och uppnåddes med bibehållen hög lönsamhet.

Under kvartalet omprofilerade vi och bytte varumärken på våra verksamheter i Nepal till Ncell och i Tadzjikistan till Tcell. Det betonar bolagens fortsatta integrering i TeliaSonera-koncernen och övergången till en ny fas av dynamisk utveckling, där nya marknadssegment kommer att bearbetas, vilket kommer att förstärka deras ledande marknadspositioner ytterli-gare.

Tillväxt och lönsamhet i Sverige är fortsatt stark och drivs av Mobilitetstjänster. Vi ser en tillväxt i intäkter över branschgenomsnittet på denna marknad och det är tillfredsställande att tillväxten är god både på konsument- och företagssidan. För första gången på flera kvartal rapporterade Finland och Danmark positiv intäktstillväxt i lokala valutor, som ett resultat av stark tillväxt i dataanvändning och ökad försäljning av utrustning.

TeliaSonera var den första operatören i världen att lansera kommersiella 4G-tjänster under 2009. Den omfattande utbyggnaden av 4G-nätet fortsätter i 25 städer i Sverige och fyra städer i Norge under 2010. Vi har också tilldelats en 4G-licens i Finland och planerar att bjuda på de kommande licenserna i Danmark och de baltiska länderna.

Vi anser nu att det är lägligt att selektivt öka våra investeringar i bandbredd, både i våra fasta och mobila nät. Under första kvartalet fattade vi dock beslutet att investera försiktigt då vi först ville få tillväxten bekräftad, särskilt i Eurasien. En del av våra planerade investeringar har också blivit försenade på grund av faktorer som väderförhållanden i Norden och för-handlingar med leverantörer. Därför kan investeringsnivån under 2010 komma att bli lägre än vi planerade i början av året.

Vi siktar fortfarande på en oförändrad kostnadsmassa i år, då en del av tidigare besparingar kommer att återinvesteras för att främja tillväxt. Tillväxten vi såg under första kvartalet gör mig tryggare, än jag var för några månader sedan, att vi kommer att nå vår prognos om något högre nettoomsättning i lokala valutor än förra året.”


Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se