TeliaSoneras årsstämma 7 april 2010

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2009.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 12 april 2010. Med denna
avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den
15 april 2010.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström och Jon Risfelt omvaldes. Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger och Per-Arne Sandström valdes in som nya styrelseledamöter. Anders Narvinger valdes till ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 000 000 kronor och övriga årsstämmovalda ledamöter 425 000 kronor vardera. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor vardera. Samtliga arvoden är oförändrade.

Årsstämman beslutade att utse Björn Mikkelsen (svenska staten), Kari Järvinen
(finska staten genom Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder) och
Lennart Ribohn (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring) tillsammans med Anders Narvinger (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.

Årsstämman antog ett av svenska staten framlagt förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ger inte, till skillnad från ett förslag framlagt av styrelsen, möjlighet att ingå avtal som inkluderar rörlig ersättning med medlemmar i koncernledningen.

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2010/2013 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan komma att omfatta ca 100 personer. Med hänsyn till stämmans beslut om Riktlinjer till ledande befattningshavare kommer medlemmar i koncernledningen inte att omfattas av programmet.

I syfte att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets
kapitalstruktur och för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde, bemyndigade
årsstämman styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före
årsstämman 2011 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors
eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier ibolaget får förvärvas.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2010 kl 18.00.