Timo Peltola vice ordförande i TeliaSoneras styrelse

Vid styrelsens sammanträde den 7 april 2010, valdes Timo Peltola till vice styrelseordförande.

Timo Peltola född 1946, invaldes i TeliaSoneras styrelse 2004. Timo Peltola är ekonomie hedersdoktor och styrelseordförande i Neste Oil Oyj, styrelsemedlem i Nordea Bank AB, AW-Energy Oy och i SAS AB. Han är även ledamot i CVC Capital Partners och Sveafastigheter ABs Advisory Boards samt advisor i CapMan Public Market Fund. Mellan 1989 och 2004 var Timo Peltola VD och koncernchef i Huhtamäki Oyj.

Under sammanträdet beslutade styrelsen att följande personer ska ingå i Revisionsutskottet:

Maija-Liisa Friman (ordförande)
Anders Narvinger
Conny Karlsson
Jon Risfelt

samt att följande personer ska vara ledamöter i Ersättningsutskottet:

Anders Narvinger (ordförande)
Timo Peltola
Lars Renström
Per-Arne Sandström

Vid Telias Soneras årsstämma den 7 april 2010 omvaldes ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström och Jon Risfelt. Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger och Per-Arne Sandström valdes in som nya styrelseledamöter. Anders Narvinger valdes till ordförande i styrelsen.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2010 kl 15.15.