Rättelse: ​Altimo och TeliaSonera överklagar ryskt domslut

I november 2009 kom Altimo och TeliaSonera överens om villkor för en sammanslagning av sina ägarintressen genom att bidra med respektive bolags direkta och indirekta ägande i Turkcell och Megafon i ett nytt gemensamt bolag med väl fungerande bolagsstyrning. Även AF Telecom, Megafons näst största aktieägare inbjöds att ansluta sig till det nya företaget. 


I april 2010 gick AF Telecom, via dess majoritetsägda bolag Telecominvest, till domstol i Moskva med en begäran att alla delar av avtalet mellan TeliaSonera och Megafon skulle ogiltigförklaras. Den 22 juni dömde rätten till Telecominvests fördel. Domstolens beslut har ännu inte trätt i kraft. 


Altimo och TeliaSonera delar inte domstolens bedömning och anser att beslutet baseras på en otillräcklig analys av fakta, tillämpliga regler och stadgar. Båda parter anser att avtalet är fullt giltigt och genomförbart samt att det inte går emot rysk eller annan lagstiftning, eller att det inkräktar på tredje parts intressen (inklusive Telecominvest). 


Båda företagen motsätter sig att ett avtal om avsikter kan bli prövat i domstol för att stå i motsats till den ryska lagen för utländska investeringar. 


Altimo och TeliaSoneras överklagande kommer att göras inom den tidsram som anges enligt lag.