TeliaSonera januari-juni 2010

Fortsatt förbättrad organisk omsättningstillväxt

Andra kvartalet • Nettoomsättningen sjönk 1,7 procent till 26 964 MSEK (27 424). Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 3,3 procent.

 • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 1,9 procent.

 • EBITDA före engångsposter ökade 1,9 procent till 9 214 MSEK (9 043) och marginalen till 34,2 procent (33,0). Ökningen i lokala valutor och exklusive förvärv var 6,5 procent.

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk till 7 943 MSEK (8 176) då det högre EBITDA-resultatet före engångsposter motverkades av lägre resultatbidrag från intressebolag.

 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 5 238 MSEK (4 469) och resultat per aktie till 1,17 SEK (1,00).

 • Fritt kassaflöde ökade 26,5 procent till 3 930 MSEK (3 106).

 • Antalet abonnemang ökade under kvartalet med 2,5 miljoner varav 1,8 miljoner nya abonnemang i de konsoliderade verksamheterna och 0,7 miljoner i intressebolagen, till totalt 152,4 miljoner.

 • Utsikterna för 2010 har reviderats. Omsättningstillväxten i lokala valutor och exklusive förvärv för 2010 förväntas vara på samma nivå som under det första halvåret 2010. CAPEX i förhållande till nettoomsättningen förväntas vara cirka 14-15 procent 2010.


Första halvåret • Nettoomsättningen sjönk 2,8 procent till 53 054 MSEK (54 559). I lokala valutor och exklusive förvärv ökade nettoomsättningen 2,9 procent.

 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 9 960 MSEK (8 909) och resultat per aktie till 2,22 SEK (1,98).

 • Fritt kassaflöde ökade till 7 302 MSEK (6 365).


(Tabell återfinns i bifogad pdf)


Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsvarande post i andra kvartalet 2009.


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef


”TeliaSonera rapporterade ännu ett starkt kvartal och omsättningstillväxten i lokala valutor förbättrades till och med något jämfört med första kvartalet. Valutakursförändringar och lägre resultat från våra intressebolag döljer vårt underliggande resultat. Rörelseresultatet ökade 5 procent borträknat dessa effekter samt engångsposter.


Eurasien fortsatte att redovisa tvåsiffrig omsättningstillväxt tack vare förbättrade makroekonomiska förhållanden på vissa huvudmarknader som till exempel Kazakstan och vi upprätthöll eller förbättrade våra marknadspositioner i alla länder i Eurasien. I de baltiska länderna kan tidiga tecken på återhämtning skönjas i Estland även om den största delen av förbättringen beror på högre hårdvaruförsäljning. De nordiska länderna fortsätter att gynnas av den starka tillväxten inom mobil data och inom Bredbandstjänster lanserade TeliaSonera en version av den populära musiktjänsten Spotify via digital-tv-tjänsterna i Sverige och Finland.


Efter de positiva trender vi såg i början av året beslutade vi att öka våra investeringar i det andra kvartalet, speciellt i Eurasien. Vi planerar också att öka våra investeringar i fiber och ip i Sverige. Vi investerar årligen miljardbelopp i den svenska infrastrukturen för att säkra möjligheten till snabbare bredband med hög kapacitet till stora delar av Sveriges befolkning. Det vill vi gärna göra i fortsättningen också. Men med nuvarande oklarheter i Post och Telestyrelsens reglering kan vi ännu inte satsa fullt ut och därmed bromsas utbyggnaden.


TeliaSonera var den första operatören i världen att lansera kommersiella 4G-tjänster i december förra året i Stockholm och Oslo. Sedan dess har vi också genomfört inledande tester med ett antal kunder i de övriga nordiska länderna. Vi hade möjlighet att visa fördelarna med 4G vid det kungliga bröllopet i Sverige i juni då TeliaSonera tillhandahöll telekommunikationstjänster till cirka 3 000 journalister som rest till Stockholm för att rapportera från bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel.


Vi är nöjda med omsättningstillväxten vi har uppnått hittills i år och förväntar oss att tillväxten i lokala valutor 2010 kommer att vara på samma nivå som vi har sett under det första halvåret.”


Frågor om rapporterna:


TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se