TeliaSonera investerar i fler frekvenser för 4G i Sverige

TeliaSonera investerar i rikstäckande frekvenser i 1800 MHz-bandet på den svenska marknaden. Detstår klart efter att PTS idag tillkännagivit resultatet av frekvensauktionen. De nya frekvenserna skaanvändas i det pågående arbetet att bygga ut Sveriges största 4G-nät tillsammans medförstärkningen av det rikstäckande mobiltelefoninätet.

TeliaSonera har sedan tidigare frekvenstillstånd i 1800 MHz-bandet i Sverige vilket används till de rikstäckande mobiltelefonitjänsterna i 2G-nätet. Med de nya frekvenserna kommer kunderna få tillgång till ännu mer bandbredd för sina surfbehov i 4G-nätet samtidigt som det rikstäckande mobiltelefoninätet förstärks.


Totalt innehar TeliaSonera redan befintliga 10 Mhz tillsammans med de nyförvärvade 2x25 MHz i 1800 MHz-bandet. De utdelade frekvenstillstånden i 1800-bandet gäller i 25 år från och med 2013 och kostnaden för de nya frekvensblocken är totalt 920 miljoner SEK. Betalning till PTS sker under fjärde kvartalet 2011.


De nu förvärvade frekvensblocken i 1800-bandet är inte förknippade med några villkor vad gäller utbyggnadstakt eller befolkningstäckning i Sverige.

TeliaSonera använder redan idag 1800 MHz frekvensbandet för 4G-tjänster i Finland, Danmark, Lettland och Litauen. Under sommaren 2011 förvärvade även dotterbolaget Yoigo 1800-frekvenser som kommer användas för 4G i Spanien.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2011 kl 18:00

 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771-77 58 30 eller press@teliasonera.com
 
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


 
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2010 uppgick omsättningen till 107 miljarder SEK, EBITDA till 37,7 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,73 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors.
Läs mer på www.teliasonera.com.