TeliaSonera januari-september 2011

Fortsatt förbättrade marginaler och starkt kassaflöde

Tredje kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,4 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 1,0 procent till 26 612 MSEK (26 873).

 • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 0,4 procent. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 3,4 procent till 7 307 MSEK (7 563).

 • EBITDA före engångsposter steg 4,0 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 0,5 procent till 9 802 MSEK (9 756). EBITDA-marginalen före engångsposter förstärktes till 36,8 procent (36,3).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 7,0 procent till 7 997 MSEK (8 599) på grund av lägre resultat från intressebolag.

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 4 863 MSEK (5 988) och resultat per aktie till 1,12 SEK (1,33).

 • Fritt kassaflöde steg till 5 106 MSEK (3 857).

 • Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 1,3 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och med 3,7 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang var 164,4 miljoner.

 • Utsikter för 2011 är oförändrade.


Niomånadersperioden • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,7 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 3,6 procent till 77 231 MSEK (80 128).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 13 369 MSEK (15 948) och resultat per aktie sjönk till 3,05 SEK (3,55).

 • Fritt kassaflöde sjönk till 9 106 MSEK (11 159).


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef
“Vi är glada över att än en gång kunna redovisa ett starkt resultat och att vi trots rådande konjunkturläge fortsätter uppvisa tillväxt. Kostnadsbesparingsåtgärderna gav effekt i det tredje kvartalet och efter fyra kvartal med kostnadsökningar såg vi åter en nedgång i påverkbar kostnadsmassa. Vår EBITDA-marginal före engångsposter har förbättrats tolv kvartal i rad på rullande 12-månadersbasis och marginalen på 36,8 procent var den högsta i ett tredje kvartal sedan 2006.


Efterfrågan på våra tjänster är större än någonsin och utmaningen ligger i vår förmåga att dra fördel av detta. Efter sommaren lanserade vi flera nya erbjudanden för mobil data för att bättre spegla kundernas olika behov och med en starkare koppling mellan användarmönster och månadsavgifter. I maj sänkte vi roamingpriserna i Norden och Baltikum med så mycket som 90 procent. Sedan dess har dataroamingvolymerna mer än fördubblats. Liknande erbjudanden kommer över tid att lanseras på fler marknader.


Fiberutbyggnaden i de nordiska och baltiska länderna börjar ta fart och 0,5 miljoner av våra 2,5 miljoner bredbandskunder i Norden och Baltikum har idag en fiberanslutning. Dessutom uppgraderar vi inom kort 1 miljon av våra bredbandsanslutningar via kopparnätet med VDSL2 för att bättre stödja hd-tv, on-demand-tjänster och online-spel.


Tillväxten i Eurasien var fortsatt god under det tredje kvartalet och Kazakstan och Nepal passerade 10 miljoner respektive 6 miljoner abonnemang. Det är fascinerande att uppleva efterfrågan på mobil data även i dessa länder och vi är fast beslutna att ta en marknadsledande position inom detta område. Ncell är redan idag den ledande leverantören av internettjänster i Nepal och 25 procent av Ucells intäkter kommer nu från mervärdestjänster.


En av hörnstenarna i vår strategi är att öka ägandet i våra kärnverksamheter. I några länder, främst i Eurasien, har vi ett relativt lågt ekonomiskt ägande trots att vi har fullt ledningsansvar. Därför är jag extra glad att vi i september tecknade en avsiktsförklaring med Kazakhtelecom om att öka vår ägarandel i Kcell i Kazakstan med 24 procent plus en aktie i samband med en planerad börsintroduktion.


Vår första prioritet i genomförandet av vårt avtal med Altimo är att lösa de juridiska tvisterna relaterade till Turkcell. Det nyligen offentliggjorda slutliga beslutet från Internationella Handelskammaren i Genève till vår fördel och domstolsbeslutet från Brittiska Jungfruöarna till fördel för Altimo är viktiga steg i rätt riktning. Den turkiska finansinspektionens nya förordning avseende bolagsstyrningsregler, som föreskriver att antalet oberoende styrelsemedlemmar i Turkcell måste utökas till tre, är positivt och helt i linje med vad vi försökt att uppnå under en längre tid. En ökning av antalet oberoende medlemmar kommer att lösa dödläget och förhindrar att en minoritet blockerar majoritetsbeslut.”


Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2011 kl. 07.15 svensk tid.