TeliaSonera ökar ägandet i Kcell och förbereder börsnotering

TeliaSonera har tecknat en överenskommelse med Kazakhtelecom om att förvärva 49 procent av aktierna i GSM Kazakhstan LLP, verksamt under varumärket Kcell, till ett pris av 1,519 miljarder USD. Förvärvet, som kräver myndighetsgodkännande, är planerat att slutföras under första kvartalet 2012.

Avtalet innebär också att TeliaSonera, givet att vissa villkor uppfylls, kommer att sälja 25 procent av aktierna minus en aktie i Kcell i samband med en börsnotering som förväntas genomföras under 2012. Beroende på aktiekursutvecklingen efter börsnoteringen kan TeliaSonera behöva göra en tilläggsbetalning till Kazakhtelecom.


Idag ägs GSM Kazakhstan LLP av Fintur Holdings (51 %) och Kazakhtelecom (49 %). Fintur Holdings B.V. ägs av TeliaSonera (58,55 %) och Turkcell (41,45 %). När båda delarna av transaktionen är slutförda kommer TeliaSoneras effektiva ägarandel i Kcell att uppgå till 61,74 %.


– Den här transaktionen är ytterligare ett steg framåt i vår strategi att öka ägandet i våra kärninnehav. Förvärvet innebär att TeliaSonera ökar ägandet i Kcell, ett företag där vi redan har lednings- och operativt ansvar. Kcell är den ledande operatören i Kazakstan, den största marknaden i Centralasien och har uppvisat kraftig tillväxt. En börsnotering kommer att göra bolaget ännu mer attraktivt, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien, TeliaSonera.


 


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2011 kl 08.30.