Aktieägarna erbjuds att överlåta aktier till TeliaSonera AB till priset 62 kronor för var 28:e aktie

Den 18 februari 2011 beslutade TeliaSoneras styrelse, baserat på bemyndigandet från årsstämman 2010, att återköpa högst 160 373 471 aktier, vilket motsvarar högst 3,6 procent av antalet aktier i bolaget, genom ett återköpserbjudande riktat till TeliaSoneras aktieägare. Aktieägarna i TeliaSonera erbjuds att sälja var 28:e aktie till TeliaSonera mot kontant betalning om 62 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 15,5 procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 19 januari – 17 februari 2011. Vid full anslutning i återköpserbjudandet kommer cirka 10 miljarder kronor att överföras till TeliaSoneras aktieägare som likvid för återköpta aktier.


Bakgrund och motiv


TeliaSoneras styrelse har utvärderat förväntade framtida kassaflöden och förväntad utveckling av den finansiella ställningen. Starka kassaflöden och de möjliga förvärv som kan förutses tillåter bolaget att genom detta återköpserbjudande återföra omkring 10 miljarder kronor till aktieägarna i år utöver den föreslagna ordinarie utdelningen.


Villkor för erbjudandet


Aktieägare vars aktier på avstämningsdagen är registrerade hos Euroclear Sweden eller Euroclear Finland erhåller en säljrätt för varje innehavd aktie i TeliaSonera. 28 säljrätter berättigar till överlåtelse av en aktie i TeliaSonera. TeliaSonera erbjuder 62 kronor[1] kontant för varje återköpt aktie. Courtage utgår ej. Eftersom bolaget erbjuder sig att återköpa aktier till ett högre pris än nuvarande aktiekurs har säljrätterna ett ekonomiskt värde som bolagets aktieägare kan tillgodogöra sig genom att antingen utnyttja säljrätterna genom att överlåta aktier i återköpserbjudandet, eller genom att sälja säljrätterna.[2] Aktieägare kan inom ramen för återköpserbjudandet courtagefritt sälja upp till 10 000 säljrätter per VP-konto. Som ett alternativ till det courtagefria försäljningsförfarandet kan innehavare av säljrätter sälja sina säljrätter på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. I sådant fall utgår sedvanligt courtage. För mer information om villkoren för erbjudandet, se den informationsbroschyr och anbudshandling som kommer att offentliggöras med anledning av återköpserbjudandet.


Rösträtt och rätt till utdelning


Aktier som är föremål för anmälan om deltagande i återköpserbjudandet, berättigar till rösträtt vid årsstämman 2011 samt rätt till utdelning för räkenskapsåret 2010.


TidplanInformationsbroschyr och anbudshandlingInformationsbroschyr och anbudshandling kommer att offentliggöras på TeliaSoneras webbplats (www.teliasonera.se) den 22 februari 2011
Omkring den 1 mars 2011 kommer en informationsbroschyr, en förtryckt anmälningsblankett och ett portofritt svarskuvert att skickas till de aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden
Omkring den 1 mars 2011 kommer Del I av anbudshandlingen att skickas till de aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Finland.
[3] De flesta finska kontoförande institut kommer att distribuera anmälningsblankett och anvisningar till de aktieägare som har sina aktier registrerade hos Euroclear Finland
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla säljrätter22 februari 2011
Avstämningsdag för att erhålla säljrätter25 februari 2011
Anmälningsperiod för försäljning av aktier i återköpserbjudandetMed samtidig courtagefri försäljning av överskjutande säljrätter: 1 – 15 mars 2011
Utan försäljning av överskjutande säljrätter:
1 – 25 mars 2011
Anmälningsperiod för försäljning av säljrätter1 – 15 mars 2011
Handel med säljrätterNASDAQ OMX Stockholm: 1 – 22 mars 2011
NASDAQ OMX Helsinki: 1 – 18 mars 2011 
Offentliggörande av slutligt utfallOmkring den 5 april 2011
Utbetalning av likvid Till aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden: Omkring den 19 april 2011
Till aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Finland: Omkring den 20 april 2011

TeliaSonera förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt att senarelägga utbetalning av likvid i återköpserbjudandet.


Finansiella effekter av återköpserbjudandet


De finansiella effekter som beskrivs nedan är beräknade under antagande om full anslutning i återköpserbjudandet och att den totala likviden för de återköpta aktierna minskar TeliaSoneras likvida medel.


Den 31 december 2010 uppgick eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare till 125 907 miljoner kronor, vilket motsvarar 28,04 kronor per aktie. Om återköpserbjudandet hade genomförts per den  31 december 2010 skulle eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare ha minskat till 115 964 miljoner kronor, vilket motsvarar 26,78 kronor per aktie.


Övrigt


Huvudägarna i TeliaSonera, svenska respektive finska staten (finska staten genom Solidium Oy), har meddelat att de, under vissa förutsättningar, avser att delta i återköpserbjudandet i relation till sina nuvarande aktieinnehav. Per den 31 december 2010 ägde den svenska staten 1 674 310 553 aktier, motsvarande 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget, och den finska staten ägde 616 128 221 aktier, motsvarande 13,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.


TeliaSonera äger idag inga egna aktier i bolaget.


Styrelsen har även beslutat att föreslå årsstämman 2011 att besluta om indragning av de aktier som kommer att förvärvas av TeliaSonera i återköpserbjudandet.
 


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 18 februari 2011 kl. 13.00 (CET)För mer information om återköpserbjudandet kontakta:


Aktieägare i Sverige
TeliaSonera aktieägarservice, telefon: +46 (0)8 20 69 42


Aktieägare i Finland
TeliaSonera aktieägarservice, telefon: +358 (0)200 675 00Om TeliaSonera
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören av gränsöverskridande kvalitetstjänster för röst, ip och kapacitet med ett helägt internationellt carrier-nät. TeliaSoneras tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera skapar värde genom att fokusera på att bli ett företag med kundupplevelse i världsklass, säkerställa en hög nätkvalitet och kostnadseffektivitet. 2010 omsatte TeliaSonera 107 miljarder kronor och vid utgången av 2010 var det totala antalet abonnemang 156 miljoner i 20 länder. Läs mer på www.teliasonera.se.Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras, spridas eller på annat sätt skickas ut i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan eller i annan jurisdiktion där det kan vara olagligt att publicera, distribuera, sprida eller cirkulera detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande om att köpa eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion, inklusive USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan.


[1] Omkring 7,09 euro. Det slutliga återköpspris som kommer att betalas i euro till aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Finland bestäms enligt växelkursen mellan svenska kronor och euro omkring den 14 april 2011.
[2] I syfte att undvika att innehavare av säljrätter riskerar att förlora hela det ekonomiska värdet av återköpserbjudandet till följd av att säljrätterna inte utnyttjas eller säljs, innehåller återköpserbjudandet en mekanism för hantering av outnyttjade säljrätter.
[3] Del II av anbudshandlingen som innehåller TeliaSoneras årsredovisning 2009 och bokslutkommuniké januari – december 2010 kommer att finnas tillgänglig på TeliaSoneras webbplats.