Anbudshandling och informationsbroschyr med anledning av TeliaSoneras återköp av aktier har publicerats

Finska Finansinspektionen har den 21 februari 2011 godkänt TeliaSoneras anbudshandling avseende återköpet av aktier som beskrivits i TeliaSoneras pressmeddelande publicerat den 18 februari 2011. Anbudshandlingen består av två delar. Den första delen (Del I) innehåller bland annat en beskrivning av TeliaSonera samt villkor och anvisningar för Återköpserbjudandet. Den andra delen (Del II) innehåller TeliaSoneras årsredovisning för 2009 samt TeliaSoneras bokslutskommuniké för perioden januari – december 2010.


TeliaSonera publicerar förutom ovan nämnda anbudshandling, som är riktad till aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Finland, även en informationsbroschyr avseende återköpserbjudandet, riktad till de aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden.


Anbudshandlingen och informationsbroschyren finns tillgängliga från och med den 22 februari 2011 på TeliaSoneras webbplats www.teliasonera.se, på www.nordea.se/placera och på www.nordea.fi/placera.


Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras, spridas eller på annat sätt skickas ut i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan eller i annan jurisdiktion där det kan vara olagligt att publicera, distribuera, sprida eller cirkulera detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande om att köpa eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion, inklusive USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2011 kl 08.00.