TeliaSonera januari-december 2010

Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 4,2 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 2,8 procent till 26 774 MSEK (27 549).

 • Den påverkbara kostnadsmassan ökade 5,2 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk den påverkbara kostnadsmassan 1,8 procent till 8 215 MSEK (8 365).

 • EBITDA före engångsposter steg 5,2 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta var EBITDA oförändrad och uppgick till 9 024 MSEK (9 039) och marginalen steg till 33,7 procent (32,8).

 • Rörelseresultatet före engångsposter ökade 5,5 procent till 7 991 MSEK (7 573).

 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare steg 8,3 procent till 5 309 MSEK (4 902) och resultat per aktie till 1,18 SEK (1,09).

 • Fritt kassaflöde sjönk 57,7 procent till 1 742 MSEK (4 118) på grund av högre betald CAPEX om 1,4 GSEK och högre betald skatt om 1,3 GSEK.

 • Antalet abonnemang i de konsoliderade verksamheterna steg under kvartalet med 2,6 miljoner medan antalet abonnemang i intressebolagen sjönk med 2,2 miljoner. Totalt antal abonnemang uppgick till 156,5 miljoner.


Helåret • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 3,5 procent. I rapporterad valuta en försämring med 2,4 procent till 106 582 MSEK (109 161).

 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare steg 12,7 procent till 21 257 MSEK (18 854) och resultat per aktie till 4,73 SEK (4,20).

 • Fritt kassaflöde sjönk till 12 901 MSEK (16 643), främst på grund av högre betald skatt om 2,9 GSEK.

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,75 SEK per aktie (2,25) motsvarande totalt 12 349 MSEK (10 104), eller 58 procent (54) av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare. Styrelsen har också meddelat sin avsikt att återköpa aktier till ett belopp om cirka 10 GSEK.Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef


”Det fjärde kvartalet markerar slutet av ett framgångsrikt år för TeliaSonera. Den organiska omsättningstillväxten förbättrades under hela året och resultatet per aktie steg 13 procent 2010.


TeliaSoneras tre fokusområden är att säkerställa hög kvalitet i våra nät, att vara kostnadseffektiv och skapa ett tjänsteföretag i världsklass genom att erbjuda en överlägsen kundupplevelse. Under 2010 fortsatte vi att bygga ut de fasta och mobila näten med hög kvalitet och med förbättrad kapacitet och täckning. Vi gjorde också framsteg i att arbeta mer integrerat inom hela företaget. Inom Mobilitets- och Bredbandstjänster infördes en gemensam verksamhetsmodell för att tillmötesgå kundernas behov på ett bättre sätt och för att skapa kostnads- och skalfördelar. I Eurasien har alla verksamheter, förutom UCell i Uzbekistan, omprofilerats med ett gemensamt varumärke, vilket ytterligare förstärker deras integrering i Telia­Sonera-koncernen.


Under året stärkte TeliaSonera sitt teknologiska ledarskap som den första operatören att lansera kommersiella 4G-tjänster också i Finland, Danmark och Estland. Redan i december 2009 lanserades 4G-tjänster i Sverige och Norge och utbyggnaden fortsatte under 2010. I oktober lanserade Ncell i Nepal världens högst belägna mobildatatjänster när de började erbjuda 3G-tjänster vid Mount Everest. Då vi ser en stor potential för mobildata även i Eurasien de kommande åren, är vi nöjda över förvärvet av en 3G-licens Kazakstan i december. I Uzbekistan gjordes omfattande investeringar i utbyggnad av våra 3G-nät för att öka kapaciteten för mobil röst och data.


Vår spanska mobiloperatör, Yoigo, uppfyllde målet och redovisade positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet, endast fyra år efter lanseringen 2006. Yoigo är väl positionerad som utmanare i Spanien och har nått en marknadsandel på fyra procent. För att maximera aktieägarvärdet kommer vi nu att fortsätta utveckla verksamheten och nästa milstolpe är att visa positivt kassaflöde vid slutet av 2011.


Efterfrågan på smarttelefoner ökar dramatiskt. Sju av tio sålda mobiltelefoner i våra svenska butiker var smarttelefoner under 2010. Lägger man därtill en stark efterfrågan på mobilt bredband och lanseringen av läsplattor, förväntar vi oss en åttafaldig tillväxt i datatrafiken i våra nätverk över en treårsperiod. Inom Bredbandstjänster börjar efterfrågan på on-demand-tjänster som film ta fart och förra året hyrde vi ut mer än 2 miljoner filmer via vår tv-tjänst i Sverige.


Vi ser över vår tillgångsportfölj kontinuerligt och under året ökade vi vår ägarandel i UCell i Uzbekistan och Ncell i Nepal, i linje med vår strategi att öka innehavet i våra kärnverksamheter. Vi avyttrade också Telia Stofa i Danmark, som inte var kärnverksamhet. Vi fortsätter att söka nya möjligheter inom våra befintliga marknader eller i dess närhet. Trots detta är vår finansiella position stark och styrelsen föreslår en 22-procentig ökning av ordinarie utdelning. I tillägg till detta har styrelsen beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman och TeliaSonera kommer att återköpa utestående aktier till ett värde av cirka 10 GSEK.


Ett av våra fokusområden är att ha en kostnadseffektiv verksamhet. Vi drog fördel av tidigare kostnadsneddragningar under första hälften av 2010. Under det andra halvåret identifierade organisationen ytterligare besparingar som kommer att implementeras under 2011. Vi räknar också med att den gemensamma verksamhetsmodellen och den gränsöverskridande organisationen inom Mobilitets- och Bredbandstjänster kommer att leda till synergier. Allt som allt siktar vi på att minska personalstyrkan med cirka 800 medarbetare, varav 640 i Sverige och 165 i Finland. Samtidigt har vi behov av att rekrytera ny kompetens och siktar på att anställa 200 nya medarbetare under 2011.


Blickar vi framåt förväntar vi oss att omsättningstillväxten i lokala valutor kommer att bli något högre än under 2010. Detta kommer främst att drivas av mobildata i Norden, ökad marknadsandel i Spanien och högre mobilpenetration i Eurasien.”Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se