Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2011

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2011 kl 17.50.


________________________________________________________
TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30


 
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.  


Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2011


Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 april 2011, klockan 14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe serveras före stämman. Stämman tolkas till engelska.


 


Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman skall • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 mars 2011 och

 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 31 mars 2011, gärna före klockan 16.00.


Anmälan till bolaget
Anmälan om deltagande kan ske • skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sverige,

 • per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan kl 09.00 och kl 16.00, eller

 • via TeliaSoneras webbplats www.teliasonera.se (endast privatpersoner).


Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden.


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd den 31 mars 2011 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta på årsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.  


Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy, per e-post: thy@euroclear.eu eller per telefon: +358 (0)20 770 6609, för omregistrering av sina aktier i god tid före den 31 mars 2011.


Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.teliasonera.se från och med dagen för utfärdandet av kallelsen. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 1 april 2011.


Övrigt
VD:s tal kommer att finnas på bolagets webbplats www.teliasonera.se efter stämman. 


Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 4 490 457 213. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.


Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 


Dagordning 


Öppnande av stämman  1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2010. I anslutning härtill anförande av VD Lars Nyberg samt redovisning av styrelsens arbete under 2010

 7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultatrapporten och koncernbalansrapporten för 2010

 8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning

 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2010 års förvaltning

 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja

 11. Beslut om styrelsens arvodering

 12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag

 13. Val av ordförande i styrelsen

 14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

 15. Fastställande av arvode till revisorerna

 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning

 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 19. Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning

 20. Förslag från styrelsen om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

 21. Förslag från styrelsen till beslut om
  (a)     inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2011/2014 och
  (b)     säkringsåtgärder i anledning därav

 22. Förslag från styrelsen om minskning av aktiekapitalet

 23. Ärende väckt av aktieägaren Torwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag att årsstämman måtte besluta att särskild granskning skall ske avseenden
  (a)     konsekvenserna av svenska statens ägande för bolagets oberoende och handlingsfrihet,
  (b)     i vilken utsträckning den nuvarande personalpolitiken har skadat bolaget och
  (c)     riskerna att de upprepade sparkraven långsiktigt skadar bolagets lönsamhet.

 24. Ärende väckt av aktieägaren Torwald Arvidsson avseende av denne aviserat förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att inleda förhandlingar om en överlåtelse av Skanova på affärsmässiga villkor. 


Stämmans avslutande


 
 


Beslutsförslag m.m.


Punkt 8 – Utdelning  
Styrelsen föreslår att till aktieägarna skall utdelas 2,75 kronor per aktie och att den 11 april 2011 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske via Euroclear Sweden AB den 14 april 2011.  


Punkterna 1 och 1 - 17 avseende styrelseledamöter, revisorer och arvodering m.m.
Den av bolagsstämman tillsatta valberedningen består för närvarande av följande personer: Kristina Ekengren, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten gm Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring) och styrelsens ordförande Anders Narvinger.


Valberedningen har lämnat följande förslag:  • Ordförande på stämman: Advokaten Claes Beyer.

 • Antal styrelseledamöter: Åtta (8), inga suppleanter.

 • Arvoden till styrelsen: Arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås utgå med 1 100 000 kronor (tidigare 1 000 000 kronor) till ordföranden och med 450 000 kronor (tidigare 425 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att ersättning skall utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 55 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 35 000 kronor (tidigare 20 000 kronor).

 • Val av styrelse: Omval av Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Conny Karlsson, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.teliasonera.se, samt kommer att läggas fram på stämman.

 •  Val av styrelseordförande: Anders Narvinger.

 • Antal revisorer: Antal revisorer skall, för tiden till slutet av årsstämman 2012, vara en (1).

 • Arvode till revisorerna: Revisorernas arvode skall utgå enligt räkning.

 • Val av revisorer: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, för tiden till slutet av årsstämman 2012.

 • Val av valberedning: Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten gm Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Anders Narvinger (styrelsens ordförande). 


Punkt 18 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag i huvudsak: TeliaSoneras mål är att söka erbjuda ersättningsnivåer och andra ersättningsvillkor som möjliggör för företaget att attrahera, behålla och motivera sådana högpresterande ledande befattningshavare som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättning skall bygga på ett synsätt som beaktar total ersättning och som är konkurrenskraftig (marknadsrelevant, men inte marknadsledande). Ersättningsstrukturen skall vara sammansatt på ett kostnadseffektivt sätt och baseras på ersättningsdelarna fast lön, pension och övriga förmåner.


Den fasta lönen skall återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen skall också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således även vara individuell och differentierad.


Pensionsförmåner skall vara baserade på premiebestämda pensionsplaner. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan vara upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och tolv månader vid uppsägning från bolagets sida (för koncernchefen sex månader). För det fall bolaget säger upp befattningshavarens anställning, kan befattningshavaren vara berättigad till avgångsvederlag med upp till tolv månadslöner (för koncernchefen 24 månadslöner). Avgångsvederlag skall inte utgöra grund för beräkning av semester eller pension och skall reduceras med belopp som befattningshavaren erhåller under samma tid från annan anställning eller från egen verksamhet. En ledande befattningshavare kan vara berättigad till bilförmån, sjuk- och hälsoförmåner, reseförsäkring m.m. i linje med rådande lokal marknadspraxis.


Styrelsen äger rätt att göra mindre avvikelser på individuell basis från de här ovan presenterade principerna.


Punkt 19 – Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning
Det föreslås att årsstämman antager en ändrad lydelse av bolagsordningen, främst för anpassning till de ändringar i aktiebolagslagen som trätt i kraft den 1 januari 2011. Det huvudsakliga innehållet i ändringsförslaget är följande: • § 9 justeras genom att tidsbegränsningen ”klockan 16.00” borttages;

 • § 10 utgår och ersätts med en ny § 10 som anger att styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före bolagsstämman;

 • §§ 11, 12 and 13 skall erhålla ny numrering och som en konsekvens därav sättas i ny ordning;

 • nuvarande § 13 (nya § 11) justeras genom att orden ”på bolagets bekostnad” borttages.


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga bolagets VD att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.


Punkt 20 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2012, besluta om förvärv av egna aktier som får ske såväl på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors som i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier över Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors får ske endast till ett pris inom det på börserna vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till bolagets aktieägare får ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade säljrätter i så fall kommer att avskiljas och vara föremål för handel, ges aktieägarna möjlighet att tillgodogöra sig värdet av den premie som kan uppkomma genom att bolaget förvärvar aktier till ett pris som överstiger aktiens marknadspris. För att aktieägare som varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet skall få ersättning för sina outnyttjade säljrätter, skall en bank eller annat finansiellt institut, som kan utses av bolaget, sedan anmälningstiden löpt ut, men enligt villkoren i övrigt för förvärvserbjudandet, få överlåta aktier till bolaget och utge ersättning, uppgående till värdet av de outnyttjade säljrätterna med avdrag för bankens kostnader, till de berörda aktieägarna. Ersättning kan dock högst utgå med vad som kan komma att betalas per säljrätt vid courtagefri försäljning av säljrätter. I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar genomförandet av ett förvärvserbjudande i visst land, skall styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe äga ombesörja avyttring av säljrätter för berörda aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.


Förslaget ovan syftar till att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde samt möjliggöra leverans av aktier till deltagare i de långsiktiga incitamentsprogram, som beslutas av bolagsstämman. Styrelsen avser att även inför kommande årsstämmor i bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier på villkor som i allt väsentligt motsvarar ovanstående villkor. Bolaget innehar för närvarande inte några egna aktier. Det är styrelsens avsikt att föreslå årsstämman 2012 att besluta om indragning av förvärvade egna aktier genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.


Punkt 21 - Förslag från styrelsen till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2011/2014 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav


Styrelsens förslag i huvudsak:


(a) Inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2011/2014
Det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet 2011/2014 (”Prestationsaktieprogram 2011/2014”) skall omfatta cirka 100 nyckelpersoner inom TeliaSonera-koncernen (”Koncernen”) och totalt högst 1 560 000 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i programmet vid uppnående av de prestationskrav som uppställs för programmet (”Prestationsaktier”). Det högsta antalet Prestationsaktier som slutligt får tilldelas motsvarar cirka 0,03 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Styrelsen avser att föreslå kommande årsstämmor i bolaget att inrätta långsiktiga incitamentsprogram enligt motsvarande principer som gäller för det nu föreslagna programmet.


Deltagare i programmet skall ges möjlighet att, förutsatt att vissa prestationskrav bestående av finansiella mål relaterade till EPS (Earnings Per Share) och TSR (Total Shareholder Return) uppnås under de tre räkenskapsåren 2011-2013 (”Prestationsperioden”), vederlagsfritt erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren har förvärvat TeliaSonera-aktier eller allokerat TeliaSonera-aktier till programmet (”Sparaktier”) motsvarande ett värde av två (2) procent av deltagarens årliga grundlön före skatt vid årsslutet 2010 eller, om en deltagare anställts därefter, den beräknade årliga grundlönen före skatt för 2011 (”Grundlön”). Sparaktier får normalt sett förvärvas eller allokeras till programmet under en period om cirka två veckor efter bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2011. Om nyrekrytering av ledande befattningshavare sker därefter, kan dock erbjudande om deltagande i programmet lämnas samt förvärv eller allokering av Sparaktier medges sådana befattningshavare fram till och med utgången av augusti månad 2011. En förutsättning för att deltagaren skall erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier är normalt att denne varit anställd inom Koncernen under hela perioden från det att deltagaren trädde in i programmet till dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2014 (”Kvalifikationsperioden”) och att samtliga Sparaktier har innehafts av deltagaren under denna period.


Maximal preliminär tilldelning av Prestationsaktier för vart och ett av räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 baserad på EPS-mål, skall uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar 5,00 procent av Grundlönen för varje nyckelperson dividerad med genomsnittlig volymviktad kurs för bolagets aktie under december på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista vid vart och ett av åren 2010, 2011 och 2012.


Maximal tilldelning av Prestationsaktier baserad på TSR-mål skall uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar 15 procent av Grundlönen för varje nyckelperson dividerad med genomsnittlig volymviktad kurs för bolagets aktie under december på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista år 2010.


Målen för EPS-baserad såväl som för TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier skall inkludera såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Uppnås lägre finansiella mål än maximinivån kan således ett lägre antal Prestationsaktier tilldelas.


Slutlig tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske efter bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2014. Omräkning av slutlig tilldelning av Prestationsaktier skall ske i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Därtill gäller att det maximala ekonomiska utfallet för en deltagare, och det maximala antalet Prestationsaktier som slutligt kan komma att tilldelas, skall begränsas till sådant värde som motsvarar 37,5 procent av Grundlönen för varje nyckelperson.


Vid upphörande av anställningen inom Koncernen under Kvalifikationsperioden förfaller normalt rätten att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Utöver vad som framgår ovan, skall styrelsen i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av Prestationsaktier eller, helt eller delvis, avsluta Prestationsaktieprogram 2011/2014 i förtid och därutöver äga rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning såväl som att efterge kravet på investering i eller allokering av Sparaktier till programmet för deltagare i sådana länder.


(b) Säkringsåtgärder för programmet
Styrelsen har övervägt två olika alternativa säkringsåtgärder för Prestationsaktieprogram 2011/2014; antingen ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt institut för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011/2014. Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet. Skulle årsstämman emellertid inte godkänna den föreslagna överlåtelsen av egna aktier, kan styrelsen komma att ingå ovan nämnda säkringsarrangemang med en tredje part för att säkerställa bolagets skyldigheter enligt programmet.


Baserat på ovanstående förutsättningar, föreslår styrelsen att högst 1 560 000 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011/2014 som Prestationsaktier. Rätt att vederlagsfritt erhålla tilldelning av Prestationsaktier skall tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2011/2014. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2011/2014, omgående överlåta aktier till sådana personer inom Koncernen som deltar i Prestationsaktieprogram 2011/2014. Överlåtelse av aktier skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Prestationsaktieprogram 2011/2014 har rätt att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.


Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna 21 (a) och (b) ovan skall fattas av årsstämman som två separata beslut. Förslaget enligt punkten 21 (b) avseende överlåtelse av aktier skall vara villkorat av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med punkten 21 (a), d.v.s. inrättande av det föreslagna programmet.


Punkt 22 - Förslag från styrelsen om minskning av aktiekapitalet
I syfte att fullgöra den avsiktsförklaring styrelsen gav uttryck för i det förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, som bifölls av årsstämman 2010, föreslår styrelsen härmed att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 513 195 107,20 kronor. Minskningen av aktiekapitlet skall ske genom indragning av högst 160 373 471 aktier, utan återbetalning till TeliaSoneras aktieägare, som kommer förvärvas av TeliaSonera under förvärvserbjudandet som offentliggjordes den 18 februari 2011. Minskningen skall ske genom avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, d.v.s. till fritt eget kapital, enligt 20 kap 1 § första stycket aktiebolagslagen. Årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet enligt ovan, får inte verkställas utan tillstånd därtill av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, av allmän domstol.


Punkt 23 - Det aviserade förslaget från aktieägaren Torwald Arvidsson avseende särskild granskning 
Det aviserade förslaget från aktieägaren Torwald Arvidsson har följande lydelse:
”Särskild granskning enligt 10 kap 21 § Aktiebolagslagen (2005:551)
Härmed får jag i egenskap av aktieägare i TeliaSonera AB hemställa att årsstämman 2001 måtte besluta att särskild granskning skall ske i följande avseenden. A. Konsekvenserna för bolagets oberoende och handlingsfrihet av att svenska staten äger 37,7 % av aktiekapitalet och som huvudägare agerar mer utifrån rent politiska överväganden och låter de företagsekonomiska träda i bakgrunden. I vilken utsträckning har detta förhållande medfört skada för övriga aktieägare, inklusive finska staten? B. I vilken utsträckning har den nuvarande personalpolitiken med rent fackföreningsfientliga inslag skadat bolaget genom att skapa dålig stämning inom bolaget med negativ inverkan på arbetsmotivationen? Hur har personalomsättningen utvecklats? Har det gjorts några undersökningar av trivseln på arbetsplatsen? C. Riskerar de upprepade sparkraven med ty åtföljande nedskärningar vad avser forskning och utveckling att långsiktigt skada bolagets lönsamhet, m.a.o. efter oss syndafloden eller på originalspråket après nous le déluge.”


Punkt 24 - Det aviserade förslaget från aktieägaren Torwald Arvidsson avseende bemyndigande om överlåtelse av Skanova
Det aviserade förslaget från aktieägaren Torwald Arvidsson har följande lydelse:
”Av dagens utgåva av tidningen ”Dagens Nyheter” framgår att den samlade borgerliga oppositionen överväger att stoppa den sittanden regeringens planer på fortsatt utförsäljning av statens aktier i bolaget, d.v.s. återkalla ett tidigare av riksdagen givet bemyndigande. Vad saken gäller är att det anses vitalt för rikets säkerhet att bolagets fasta koppar- och fibernät kontrolleras av svenska staten. Nätet ligger i dag i ett helägt dotterbolag, Skanova. Värdet på Skanova uppges vara närmare 50 miljarder kronor. Mot denna bakgrund föreslår jag att styrelsen av bolagsstämman (årsstämman) bemyndigas att inleda förhandlingar om en överlåtelse av Skanova på affärsmässiga villkor.”


Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut enligt punkten 19, 20 och 22 ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.


Beslutet avseende inrättande av det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkten 21 (a) ovan erfordrar enkel majoritet.


Beslutet avseende de föreslagna säkringsåtgärderna enligt punkten 21 (b) ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.


För att beslutet under punkten 23 skall kunna leda till särskild granskning enligt det aviserade förslaget krävs att förslaget på årsstämman biträds av aktieägare företrädande minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman.
Handlingar m.m.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttranden, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Stureplan 8 i Stockholm från och med onsdagen den 16 mars 2011. Styrelsens fullständiga förslag till beslut rörande punkten 21 kommer att hållas tillgängligt från och med onsdagen den 9 mars 2011. Materialet kan också rekvireras av den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 50.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.teliasonera.se från samma tidpunkt.
Stockholm i februari 2011
StyrelsenEnglish-speaking shareholders This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, April 6, 2011 at 14.00 CET. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.