Preliminär anslutningsgrad i TeliaSoneras återköpserbjudande omkring 97,9 procent

Anmälningsperioden i TeliaSoneras återköpserbjudande har nu löpt ut. Preliminärt har omkring 97,9 procent av de aktier som omfattades av erbjudandet anmälts för återköp. Som betalning för dessa aktier kommer bolaget att betala ut omkring 10 miljarder kronor till aktieägarna utöver den ordinarie utdelningen.

”Tack vare TeliaSoneras starka kassaflöden och finansiella ställning, har vi kunnat återföra omkring 10 miljarder kronor till våra aktieägare. Vi är väldigt nöjda med att kunna göra denna återföring av kapital och det stora intresse som visats för återköpserbjudandet. Med den lösning vi använder oss av har vi möjlighet att se till att värdet av erbjudandet även kommer passiva aktieägare tillgodo”, säger Lars Nyberg, TeliaSoneras VD och koncernchef.


Anslutning i återköpserbjudandet

Den 18 februari 2011 beslutade TeliaSoneras styrelse, baserat på bemyndigandet från årsstämman 2010, att återköpa högst 160 373 471 aktier, vilket motsvarar omkring 3,6 procent av antalet aktier i bolaget, genom att erbjuda aktieägarna i TeliaSonera att till TeliaSonera sälja var 28:e aktie mot kontant betalning om 62 kronor1 per aktie. Anmälningsperioden för att acceptera återköpserbjudandet löpte ut den 25 mars 2011. Preliminärt har anmälningar som representerar 157 060 060 aktier lämnats in i återköpserbjudandet, vilket motsvarar omkring 97,9 procent av de aktier som omfattades av erbjudandet. Omkring 10 miljarder kronor kommer att överföras till aktieägarna i TeliaSonera som betalning för de återköpta aktierna.


I enlighet med villkoren för återköpserbjudandet kommer Nordea nu att förvärva aktier i marknaden och sälja dessa aktier till TeliaSonera genom att utnyttja de outnyttjade säljrätterna samt distribuera det realiserade värdet härav till de berättigade innehavarna, dock högst 0,4122 kronor per säljrätt.


Courtagefria försäljningsförfarandet och överskjutande säljrätter


Genomsnittspriset för säljrätter som sålts i det courtagefria försäljningsförfarandet och för de överskjutande säljrätter som sålts uppgår till 0,4122 kronor[1] per säljrätt.


Utbetalning av likvid


Utbetalning av likvid för de återköpta aktierna, de säljrätter som sålts i det courtagefria försäljnings-förfarandet och de överskjutande säljrätter som sålts beräknas ske omkring den 19 april 2011 till ägare vars aktier respektive säljrätter är registrerade hos Euroclear Sweden och omkring den 20 april 2011 till ägare vars aktier respektive säljrätter är registrerade hos Euroclear Finland.


Övrigt


Styrelsen har tidigare beslutat att föreslå årsstämman 2011 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av det slutliga antal aktier som återköps inom ramen för återköpserbjudandet.


Det slutliga antal aktier som återköpts inom ramen för återköpserbjudandet samt det värde per säljrätt som realiseras för de outnyttjade säljrätterna kommer att offentliggöras omkring den 5 april 2011.Informationen är sådan som TeliaSonera AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 30 mars 2011 kl. 13.00 (CET).För mer information om återköpserbjudandet kontakta:


Aktieägare i Sverige
TeliaSonera aktieägarservice, telefon: +46 (0)8 20 69 42


Aktieägare i Finland
TeliaSonera aktieägarservice, telefon: +358 (0)200 675 00Om TeliaSonera
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören av gränsöverskridande kvalitetstjänster för röst, ip och kapacitet med ett helägt internationellt carrier-nät. TeliaSoneras tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera skapar värde genom att fokusera på att bli ett företag med kundupplevelse i världsklass, säkerställa en hög nätkvalitet och kostnadseffektivitet. 2010 omsatte TeliaSonera 107 miljarder kronor och vid utgången av 2010 var det totala antalet abonnemang 156 miljoner i 20 länder. Läs mer på www.teliasonera.se.


Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras, spridas eller på annat sätt skickas ut i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan eller i annan jurisdiktion där det kan vara olagligt att publicera, distribuera, sprida eller cirkulera detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande om att köpa eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion, inklusive USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan.

[1] Det slutliga återköpspriset för aktier och genomsnittspriset för säljrätter i euro som kommer att betalas till ägare vars aktier respektive säljrätter är registrerade hos Euroclear Finland bestäms enligt växelkursen mellan svenska kronor och euro omkring den 14 april 2011.