TeliaSonera vidtar rättsliga åtgärder mot Turkcells styrelseordförande

TeliaSonera har under flera år hävdat att antalet oberoende styrelseledamöter i Turkcell måste öka för att följa krav från den turkiska finansinspektionen och U.S. Securities and Exchange Commission. Dessa åtgärder har dock blockerats av Cukurova och Turkcells styrelseordförande, Colin J. Williams.


TeliaSonera har nyligen formellt begärt att styrelsen i Turkcell ger Turkcells aktieägare möjlighet att behandla frågan om styrelsens sammansättning på den kommande årsstämman. Rätten för en minoritetsägare, med mer än 5 procent av aktierna i ett börsnoterat bolag, att ta upp en fråga på stämman är en grundläggande och otvetydig rättighet enligt turkisk lag. TeliaSonera har nu, på grund av agerande från en minoritet av Turkcells styrelseledamöter, nekats denna lagliga rätt. Agerandet är ett klart lagbrott. Det är särskilt oroväckande att styrelsens ordförande, Colin J. Williams, som är den enda oberoende styrelsemedlemmen och vars röst skulle ha ändrat styrelsens beslut, så tydligt har agerat mot lagen.


– Det är ett minimikrav att styrelseordföranden i ett börsnoterat internationellt företaget följer lagen. Vi anser också att frågor som rör bolagsstyrning ska kunna diskuteras öppet och beslutas av samtliga aktieägare vid årsstämman och inte blockeras bakom stängda dörrar av en minoritet i styrelsen, säger Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör på TeliaSonera.


– Colin J. Williams agerande att blockera vissa viktiga bolagsstyrningsfrågor ser vi som bevis på att han inte agerar som en oberoende ledamot och opartisk ordförande i styrelsen för Turkcell. Han bör därför lämna sina uppdrag för att inte orsaka bolaget och aktieägarna mer skada, fortsätter Cecilia Edström.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2011 kl 08.20.