TeliaSonera har återköpt nära 100 procent av aktierna som omfattades av återköpserbjudandet

Inom ramen för TeliaSoneras återköpserbjudande har totalt 160 372 432 av bolagets aktier återköpts, motsvarande nära 100 procent (över 99,99 %) av de 160 373 471 aktier som omfattades av erbjudandet. Som betalning för de återköpta aktierna kommer cirka 9 943 miljoner kronor att överföras till aktieägarna i TeliaSonera.


TeliaSonera har inom ramen för återköpserbjudandet återköpt sammanlagt 160 372 432 aktier i bolaget, motsvarande cirka 3,6 procent av totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen har tidigare beslutat att föreslå årsstämman 2011 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköps inom ramen för återköpserbjudandet.


Outnyttjade säljrätter

I syfte att undvika att innehavare av säljrätter skulle förlora hela det ekonomiska värdet av återköpserbjudandet till följd av att säljrätterna inte utnyttjats eller sålts, innehöll återköpserbjudandet en mekanism för hantering av outnyttjade säljrätter där Nordea, för passiva innehavares räkning, har utnyttjat dessa säljrätter. Det genomsnittliga värde som därigenom har erhållits för outnyttjade säljrätter uppgår till 0,3636 kronor[1] per säljrätt. Utbetalning av likvid för outnyttjade säljrätter till berättigade innehavare beräknas ske omkring den 20 april 2011.


Innehavare av 29 116 säljrätter har meddelat att de inte vill att värdet av sina respektive outnyttjade säljrätter realiseras på sätt som anges ovan. Därmed uppnås ej full anslutning i återköpserbjudandet.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 5 april 2011 kl. 08:00 (CET).


För mer information om återköpserbjudandet kontakta:


Aktieägare i Sverige
TeliaSonera aktieägarservice, telefon: +46 (0)8 20 69 42


Aktieägare i Finland
TeliaSonera aktieägarservice, telefon: +358 (0)200 675 00

Om TeliaSonera
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören av gränsöverskridande kvalitetstjänster för röst, ip och kapacitet med ett helägt internationellt carrier-nät. TeliaSoneras tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera skapar värde genom att fokusera på att bli ett företag med kundupplevelse i världsklass, säkerställa en hög nätkvalitet och kostnadseffektivitet. 2010 omsatte TeliaSonera 107 miljarder kronor och vid utgången av 2010 var det totala antalet abonnemang 156 miljoner i 20 länder. Läs mer på www.teliasonera.se. 


Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras, spridas eller på annat sätt skickas ut i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan eller i annan jurisdiktion där det kan vara olagligt att publicera, distribuera, sprida eller cirkulera detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande om att köpa eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion, inklusive USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan.

[1] Värdet per säljrätt kommer att justeras om TeliaSoneras årsstämma 2011 inte skulle besluta i enlighet med styrelsen förslag om utdelning. Det slutliga belopp för outnyttjade säljrätter i euro som kommer att betalas till innehavare vars säljrätter är registrerade hos Euroclear Finland bestäms enligt växelkursen mellan svenska kronor och euro omkring den 14 april 2011.