TeliaSonera januari-mars 2011

Stark marginalförbättring  • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 2,5 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 5,6 procent till 24 725 MSEK (26 190).

  • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 4,1 procent. I rapporterad valuta sjönk den påverkbara kostnadsmassan 3,9 procent till 7 716 MSEK (8 031).

  • EBITDA före engångsposter ökade 5,3 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 1,5 procent till 8 812 MSEK (8 945). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 35,6 procent (34,2).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 2,6 procent till 7 247 MSEK (7 444).

  • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 1,6 procent till 4 646 MSEK (4 722) och resultat per aktie sjönk till 1,04 SEK (1,05).

  • Fritt kassaflöde sjönk till 2 587 MSEK (3 372), påverkat av högre betald skatt om 0,9 GSEK.

  • Antalet abonnemang i de konsoliderade verksamheterna ökade med 2,1 miljoner under kvartalet medan antalet abonnemang i intressebolagen minskade med 1,2 miljoner. Totalt antal abonnemang uppgick till 158,0 miljoner.

  • Utsikter för 2011 är reviderade från bokslutskommunikén 2010. Tillväxten i nettoomsättning i lokala valutor och exklusive förvärv förväntas vara omkring 3 procent.Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef


”Vi lyckades stärka vår marginal under det första kvartalet trots att omsättningsökningen blev något lägre än vi förväntat oss. Även om vi räknar bort den förbättrade lönsamheten i Spanien, steg EBITDA-marginalen före engångsposter nästan en procentenhet jämfört med motsvarande kvartal förra året.


Vissa av de nordiska mobilmarknaderna redovisade lägre tillväxt jämfört med tidigare kvartal till följd av regulatorisk påverkan, lägre hårdvaruförsäljning och något lägre mobilintäkter. I de baltiska länderna väntar vi fortfarande på en ekonomisk återhämtning. I Spanien tar Yoigo ytterligare marknadsandel och redovisade positivt resultat varje enskild månad under kvartalet. Vi hade dock lägre intäkter från hårdvaruförsäljning än tidigare och vi såg också lägre tillväxt i användande på grund av det svaga spanska konjunkturläget.


Eurasien fortsätter att vara vår tillväxtmotor och i det första kvartalet passerade vi 30 miljoner abonnemang i våra konsoliderade verksamheter tack vare ett starkt kundintag i Kazakstan, Uzbekistan och Nepal. Inom Bredbandstjänster nåddes en milstolpe i april då vi nu har fler än en miljon tv-abonnemang i Norden och Baltikum. Efterfrågan på högre bandbredd, så man kan använda hdtv, kapacitetskrävande on-demand-tjänster och avancerade online-spel, är så gott som obegränsad och vi aviserade nyligen att vi kommer att uppgradera 800 000 bredbandsanslutningar i Sverige med VDSL2, vilket medför väsentligt högre hastigheter för våra kunder.


I Turkiet har vi beslutat oss för att ta en tydligare position än tidigare och stå upp för våra rättigheter som aktieägare och säkerställa god bolagsstyrning i Turkcell. Därför har vi beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot styrelseordföranden, då han nekat oss våra lagliga rättigheter som minoritetsägare. Jag känner mig också ganska säker på att vi kommer att komma till någon form av avgörande under detta år.


TeliaSonera har en stark finansiell ställning och vi är glada att vi kunde återföra ytterligare 10 miljarder kronor till våra aktieägare i april genom ett publikt erbjudande. Vi fortsätter att söka nya investeringsmöjligheter inom våra befintliga marknader eller i deras närhet och vi har offentligt uttryckt vårt intresse för Polkomtel i Polen. Alla transaktioner utvärderas dock mycket noggrant för att se om de uppfyller våra strategiska och finansiella krav.


Vi har sänkt våra förväntningar på omsättningstillväxten men vår förväntan på en förbättrad EBITDA-marginal för 2011 kvarstår, då de kostnadsbesparingar som organisationen identifierat kommer att få effekt under det andra halvåret i år.”Frågor om rapporterna
:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se