Kvartalsrapport från Equality of Access Board

Likabehandlingsrapport gällande TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB

Kvartalsrapporten från Equality of Access Board (EAB) är nu publicerad på TeliaSoneras hemsida. EAB har i uppdrag av TeliaSoneras VD att sakligt och opartiskt följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på TeliaSoneras bolag Skanova och Network Sales. EAB består av de två oberoende ledamöterna Torbjörn Nilsson och Ulf Körner samt chefen för TeliaSoneras internrevision, Mikael Svensson.