TeliaSoneras kapitalmarknadsdag

På TeliaSoneras kapitalmarknadsdag i Stockholm idag talade VD och koncernchef Lars Nyberg om affärsklimatet, TeliaSoneras strategi och position, behovet av nya affärsmodeller samt bolagets nya gemensamma varumärkesidentitet.

– Efterfrågan på våra tjänster är större än någonsin. Kundernas efterfrågan på högre hastighet och ökad kapacitet gör både vår fasta och mobila affär attraktiv. Ett förändrat användande kräver också en förändrad affärsmodell och prisstruktur. Vi ser att fler och fler operatörer lämnar de fasta prisplanerna och det är oundvikligt att framtida prisstruktur kommer att bli differentierad, baserad på hastighet, användning och kvalitet, sa Lars Nyberg.


Nyberg sa också att Eurasien fortsatt kommer att vara tillväxtmotorn för TeliaSonera. – Det finns fortsatt utrymme att öka penetrationen inom röstsamtal, men det mest spännande är potentialen inom mobil data. Detta kräver billigare terminaler och investeringar i högkvalitativa nät.


– Vårt fasta nät utgör en strategiskt viktig tillgång och för att möta våra kunders efterfrågan på triple-play och kapacitetskrävande applikationer, kommer vi att investera mer än 8 miljarder kronor i fiber fram till och med 2014. Av dessa kommer 5 miljarder att investeras i Sverige. Det blir en selektiv utrullning för att säkerställa en bra avkastning på investerat kapital. Vid utgången av 2014 kommer vi att ha ökat antalet fiberanslutna hushåll till 2,3 miljoner i Norden och Baltikum, varav närmare 1 miljon i Sverige, sa Lars Nyberg.


– Vår ambition är att vara nummer ett eller två på varje marknad där vi är verksamma och att vara en pionjär inom vår bransch. För att förbättra vår position på den danska mobilmarknaden, tillkännager vi idag en överenskommelse med Telenor om nätverksdelning. Avtalet omfattar nätverken inom 2G, 3G och 4G (LTE). Tillsammans kommer vi att skapa Danmarks bästa mobilnätverk och därmed erbjuda den bästa upplevelsen för kunder som använder smarttelefoner, läsplattor och mobilt bredband, sa Lars Nyberg.


Nyberg bekräftade också att TeliaSonera inte kommer att lägga något bud på den polska mobiloperatören Polkomtel. – Vi har gjort vår hemläxa noggrant, vägt för- och nackdelar och bestämt oss för att inte lämna in något bud. Med hänsyn till bolaget, säljarna och den pågående processen, kommer vi inte att kommentera detta ytterligare.


Nyberg sa också: – För att maximera aktieägarvärde, kommer TeliaSonera fortsatt att ha en disciplinerad inställning till förvärv, där strategin är att öka ägandet i befintliga kärninnehav och noggrant utvärdera kompletterande förvärv inom och närliggande våra befintliga marknader. Överskjutande kapital kommer att återföras till aktieägarna. Inräknat den ordinarie utdelningen i april och det nyligen slutförda aktieåterköpet om 10 miljarder kronor, kommer vi att vara inom vårt målintervall för nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på 1,5 till 2,0 gånger.


På mötet upprepade TeliaSonera sina utsikter för 2011, om en förväntad omsättningstillväxt i lokala valutor och exklusive förvärv, på cirka 3 procent. EBITDA-marginalen, exklusive engångsposter, förväntas förbättras 2011 jämfört med 2010. CAPEX i förhållande till nettoomsättningen förväntas bli 13-14 procent 2011, exklusive kostnader för licenser och spektrum.


Bland övriga talare från TeliaSonera på kapitalmarknadsdagen fanns Per-Arne Blomquist, vice VD och CFO, Håkan Dahlström, chef för affärsområde Mobilitetstjänster, Malin Frenning, chef för affärsområde Bredbandstjänster och Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien.  


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2011 kl 09.00.