Förändring av antalet aktier och röster i TeliaSonera

Den minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier som beslutades vid TeliaSoneras årsstämma den 6 april 2011 har verkställts, efter Bolagsverkets beslut den 19 juli 2011 om tillstånd för minskningen.

TeliaSoneras aktiekapital har därmed minskats med 513 191 782 kronor och 40 öre, genom indragning (makulering) av de 160 372 432 egna aktier som återköptes genom TeliaSoneras återköpserbjudande under våren 2011.

Efter minskningen uppgår TeliaSoneras aktiekapital till 13 856 271 299 kronor och 20 öre. Per den 22 juli 2011 finns 4 330 084 781 aktier och röster i bolaget. TeliaSonera innehar härefter inte några egna aktier.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.