TeliaSonera januari-juni 2011

Andra kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 3,0 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 4,3 procent till 25 894 MSEK (27 065).

 • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 3,5 procent. I rapporterad valuta sjönk den påverkbara kostnadsmassan 3,5 procent till 7 900 MSEK (8 185).

 • EBITDA före engångsposter steg 6,5 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 0,9 procent till 9 109 MSEK (9 194). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 35,2 procent (34,0).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 12,0 procent till 6 974 MSEK (7 923) på grund av lägre resultat från intressebolag.

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 3 860 MSEK (5 238) och resultat per aktie sjönk till 0,89 SEK (1,17).

 • Fritt kassaflöde sjönk till 1 413 MSEK (3 930) på grund av högre betald CAPEX och lägre utdelning från intressebolag.

 • Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 1,7 miljoner i de konsoliderade verksamheterna medan antalet abonnemang sjönk med 0,3 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang var 159,4 miljoner.

 • Utsikter för 2011 är oförändrade.


Första halvåret • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,8 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 5,0 procent till 50 619 MSEK (53 255).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 8 506 MSEK (9 960) och resultat per aktie sjönk till 1,93 SEK (2,22).

 • Fritt kassaflöde sjönk till 4 000 MSEK (7 302).Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef


”Omsättningstillväxten stärktes jämfört med första kvartalet och resulterade i en märkbart förbättrad lönsamhet. EBITDA-marginalen före engångsposter ökade till 35,2 procent, en ökning för det elfte kvartalet i rad mätt på rullande 12-månader. Nedgången i vinst per aktie beror på valutakursförändringar och svagare resultat från våra intressebolag.


Det andra kvartalet var händelserikt för TeliaSonera. I maj tog vi ett viktigt steg att integrera bolaget genom lanseringen av en gemensam varumärkesidentitet. Grunden till den nya varumärkesidentiteten lades redan under 2009 då den lanserades i TeliaSoneras verksamheter i Eurasien och omfattar nu även de nordiska och baltiska länderna.


Den nya varumärkesidentiteten speglar såväl företagets internationella styrka som starka lokala verksamhet och bakgrund som en av telekommunikationsbranschens pionjärer. Våra kunder får också konkreta fördelar då vi samtidigt sänkte priset för dataroaming i Norden och Baltikum med så mycket som 90 procent. De nya priserna ligger under den prisnivå på roaming som den europeiska kommissionen satt att gälla från juli 2012.


I Mobilitetstjänster är Spanien och Sverige fortsatt tillväxtmotorerna. Estland och Lettand redovisade positiv tillväxt för första gången sedan början av 2008. För den danska mobilmarknaden har vi träffat en överenskommelse med Telenor om nätverksdelning, vilket kommer att ge en märkbar förbättring av kundupplevelsen och på framtida investeringar i nätet.


På vår kapitalmarknadsdag i juni berättade vi att vi kommer att investera mer än 8 GSEK i fiber till och med 2014, varav 5 GSEK i Sverige. Vårt fasta nät förblir en strategisk tillgång för att möta kundernas efterfrågan på triple play-tjänster och kapacitetskrävande applikationer. Det kommer att bli en selektiv utbyggnad för att säkerställa bra avkastning på investeringarna. Vid slutet av 2014 siktar vi på att ha byggt ut vårt fibernät till 2,3 miljoner uppkopplade hushåll i Norden och Baltikum, varav nästan 1 miljon i Sverige. Samtidigt fortsätter vi att bygga ut 4G och har nu lanserat 4G-tjänster i alla nordiska och baltiska länder. Vid årets slut kommer fler än 200 orter i Sverige att ha tillgång till 4G.


I Eurasien var omsättningstillväxten stark och uppgick till 18 procent i lokala valutor. I Nepal blev Ncell marknadsledare inom GSM och intäkterna mer än fördubblades jämfört med föregående år. Utöver den ökade penetrationen ser vi stor potential för mobildata i Eurasien. På ett år har mobildata som andel av totala intäkter nästintill fördubblats och uppgår till cirka 6 procent av försäljningen i regionen.


Vårt resultat för de första sex månaderna är väl i linje med våra utsikter för 2011 och vi upprepar dem för nettoomsättning, lönsamhet och investeringar.”Frågor om rapporterna:

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com