Kvartalsrapport från Equality of Access Board

Likabehandlingsrapport gällande TeliaSonera Skanova Access AB ochTeliaSonera Network Sales AB

EAB har i uppdrag av TeliaSoneras VD att sakligt och opartiskt följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på TeliaSoneras bolag Skanova och Network Sales. EAB består av de två oberoende ledamöterna Torbjörn Nilsson och Ulf Körner samt chefen för TeliaSoneras internrevision, Mikael Svensson.