TeliaSonera AB lånar upp 500 miljoner euro, med 10,5 års löptid, i obligationsmarknaden

– Vi fortsätter att använda euro-obligationsmarknaden för företagets långsiktiga skuldfinansiering och är glada att kunna säkra denna till fördelaktiga villkor, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och finansdirektör, TeliaSonera.


Transaktionen genomfördes gemensamt av Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas och Citi.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september, 2011 kl 18:15.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.