TeliaSonera tecknar avsiktsförklaring, (MoU), om ökat ägande i Kcell, i samband med planerad IPO

TeliaSonera och Kazakhtelecom har ingått en bindande avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding (MoU), rörande Kazakhtelecoms planerade IPO, av GSM Kazakhstan LLP, verksamt under varumärket Kcell. Detta är i linje med kazakiska regeringens satsning för att expandera och vidareutveckla börsen i Kazakstan.


Resultatet av transaktionen blir, enligt detta MoU, att Kazakhtelecom säljer sina aktier i en IPO, frånsett 24 % plus en aktie som förvärvas av TeliaSonera (eller av TeliaSoneras dotterbolag Fintur Holdings). Transaktionen genomförs till marknadsvärde.


Försäljning av aktier till TeliaSonera och emittering av aktier enligt IPOn, förutsätter att ett antal villkor uppfylls av båda parter.


Idag ägs GSM Kazakhstan LLP av Fintur Holdings (51 %) och Kazakhtelecom (49 %). Fintur Holdings B.V. ägs av TeliaSonera (58,55 %) och Turkcell (41,45 %).


– Vi är mycket nöjda med denna avsiktsförklaring, den är ett viktigt steg framåt för vår strategi att öka ägandet i våra kärninnehav. Kcell är marknadsledande på den största marknaden i Eurasien och har haft stark tillväxt de senaste åren. Kazakhtelecoms försäljning till oss skulle öka vår ägarandel i Kcell där vi redan har både management och operativt ansvar. Vi ser fram emot ännu en viktig milstolpe i vår tillväxtstrategi för Eurasien, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasia, TeliaSonera.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2011 kl 08:30.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.