Nomineringar till styrelsen i TeliaSonera

TeliaSoneras valberedning har avslutat sitt arbete inför årsstämman den 3 april 2012.Valberedningen föreslår att Olli-Pekka Kallasvuo väljs till ny ledamot i TeliaSoneras styrelse. Omval föreslås av Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström. Conny Carlsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår också omval av Anders Narvinger som styrelsens ordförande.

Olli-Pekka Kallasvuo har tidigare varit VD (2006-2010) och styrelseledamot för Nokia Oyj. Innan han utsågs till VD hade han flera ledande befattningar inom Nokia, bland annat som COO, CFO, chef för mobiltelefonidivisionen och chef för verksamheten i USA. Olli-Pekka Kallasvuo är idag vice styrelseordförande i SRV Group Oyj och styrelseledamot i ett antal andra bolag. Olli-Pekka Kallasvuo är född 1953 och har en juristexamen.


Arvoden till styrelseledamöterna (fram tills nästa årsstämma) föreslås med 1 100 000 kronor till ordföranden och med 450 000 kronor till alla övriga ledamöter. Vidare föreslås ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor, till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 55 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 35 000 kronor. Samtliga förslag till arvoden är oförändrade från föregående år.


Omval föreslås av revisorerna PricewaterhouseCoopers AB till dess nästa årsstämma har hållits.


TeliaSoneras valberedning består av Kristina Ekengren (svenska staten) (ordförande), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och styrelsens ordförande Anders Narvinger. Aktieägare som representerar cirka 56,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2012 kl 08.00.