TeliaSonera januari-september 2012

Stabil vinst per aktie och upprepade utsikterTredje kvartalet

Tredje kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 3,2 procent till 25 842 MSEK (26 707).

 • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv steg 4,2 procent. I rapporterad valuta steg påverkbar kostnadsmassa 0,4 procent till 7 153 MSEK
  (7 124).

 • EBITDA före engångsposter sjönk 4,0 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 6,3 procent till 9 255 MSEK (9 877). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 35,8 procent (37,0).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 4,2 procent till 7 676 MSEK (8 013).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 1,2 procent till 4 803 MSEK (4 863) och vinst per aktie till 1,11 SEK (1,12).

 • Fritt kassaflöde sjönk till 3 825 MSEK (4 776), främst på grund av lägre EBITDA och förändring i sysselsatt kapital.

 • Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 4,0 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och med 1,4 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang uppgick till 180,0 miljoner.

 • Utsikter för 2012 är oförändrade.


Niomånadersperioden • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 1,0 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 0,4 procent till 77 829 MSEK (77 545).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 3,1 procent till 12 958 MSEK (13 369) och vinst per aktie till 2,99 SEK (3,05).

 • Fritt kassaflöde steg till 20 806 MSEK (8 863).
                
               


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef


“Det tredje kvartalet liknade trendmässigt det andra kvartalet. Våra intäkter i lokala valutor var på samma nivå som förra året. Även om Eurasien fortsatt redovisar tvåsiffrig tillväxt och Bredbandstjänster uppvisar en mindre nedgång, ser vi en avmattning i tjänsteintäkter på många av våra marknader inom Mobilitetstjänster. Dessutom växer vår kostnadsbas i dagsläget snabbare än våra intäkter och vi måste vända denna trend. Därför har vi lagt ned mycket tid att analysera vår verksamhet på djupet de senaste månaderna. Vår ambition är att fundamentalt ändra vårt arbetssätt. Vi bedömer att detta kommer att leda till kostnadsneddragningar på cirka 2 GSEK netto under de kommande två åren. Det innebär också personalneddragningar och vår första bedömning är att cirka 2 000 medarbetare kommer att omfattas eller 7 procent av koncernens totala personalstyrka.


Vi måste också skynda på införandet av en ny hållbar affärsmodell för att upprätthålla våra intäkter och hantera de tilltagande utmaningar som branschen står inför. Därför behöver vi förändra ledarskapet och Tero Kivisaari har fått ansvar för affärsområde Mobilitetstjänster, utöver sin roll som chef över affärsområde Eurasien.


Våra kunders beteende ändras snabbt och vi behöver ändra våra affärsmodeller från att vara röst- till att bli databaserade. Som ett exempel lanserade vi nya abonnemang i Sverige i september med vilka våra kunder kan fortsätta att använda Skype och andra mobila ip-telefonitjänster, precis som tidigare. Samtidigt anpassade vi våra priser på data för att bättre reflektera den ökande efterfrågan på datakommunikation.


I september blev TeliaSonera föremål för anklagelser i media avseende mutbrott och penningtvätt relaterade till vår investering i en 3G-licens och frekvenser i Uzbekistan 2007. Anklagelserna som riktas mot TeliaSonera är allvarliga, även om vi är övertygade att de är grundlösa. För att klargöra de faktiska omständigheterna och fastställa om det finns någon som helst grund för anklagelserna har TeliaSonera initierat en extern juridisk granskning som skall presenteras före årsskiftet. Riksenheten för korruption har också inlett en förundersökning, vilken vi välkomnar och som vi kommer att samarbeta med.


De senaste månaderna har TeliaSonera påskyndat sitt hållbarhetsarbete med fokus på integritet och yttrandefrihet. Vi har inlett ett samarbete med danska institutet för mänskliga rättigheter (DIHR) för att utvärdera vilka risker vi löper att bryta mot mänskliga rättigheter i vår verksamhet, land för land, följt av en åtgärdsplan. Men för att få till en reell förändring måste branschen samarbeta. Lagstiftningen är densamma för alla mobiloperatörer. Därför samarbetar elva av de ledande telekomföretagen i världen för att definiera gemensamma principer för hur vår bransch ska förhålla sig till frågor om integritet och yttrandefrihet. Avsikten är att finna en hemvist för initiativet och publicera de slutgiltiga principerna före utgången av 2012.


Slutligen välkomnar vi och står bakom MegaFons avsikter att fortsätta med sin börsnotering och notera aktien i Moskva och London. Om börsnoteringen blir framgångsrik, har vi nått vårt mål att få en likvid tillgång och ett transparent direktägande i Rysslands näst största mobiloperatör. Vår ambition är att behålla ett långsiktigt strategiskt innehav om minst 25 procent plus en aktie. Samtidigt pågår förberedelserna för att börsnotera 25 procent av aktierna i Kcell i Kazakstan och kommer, om marknadsförutsättningarna tillåter, slutföras före årsskiftet.”


 
Frågor om rapporterna:

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


 
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2012 kl. 07.00 svensk tid.