TeliaSonera utser Mannheimer Swartling att leda den externa granskningen av Uzbekistaninvesteringen 2007

Det blir Mannheimer Swartling som på TeliaSoneras initiativ kommer att granska den uppmärksammade investeringen i Uzbekistan från år 2007. Samtidigt har styrelsen utsett ambassadör Tomas Bertelman till strategisk rådgivare i frågor som rör bolagets verksamhet i Centralasien.


TeliaSonera har uppdragit åt Mannheimer Swartling Advokatbyrå att under ledning av advokat Biörn Riese utreda om TeliaSoneras investering i en 3G-licens, frekvenser och nummerserier i Uzbekistan år 2007 har inneburit korruptionsbrott eller penningtvätt.


Biörn Riese kommer att rapportera till TeliaSoneras styrelse men resultatet av den externa granskningen kommer även att presenteras publikt.


– Det är bra att granskningen nu kommer på plats. Styrelsen har ett stort förtroende för Mannheimer Swartling och Biörn Riese, som kommer få alla förutsättningar att göra en självständig juridisk bedömning av affären med Takilant Ltd, säger Anders Narvinger, styrelseordförande i TeliaSonera.


– De anklagelser som riktats mot TeliaSonera är mycket allvarliga och därför är det viktigt att en utomstående part nu granskar affären och verkligen går till botten med alla uppgifter, rykten och påståenden som florerat under de senaste veckorna. Samtidigt kommer vi naturligtvis att på alla sätt samarbeta med polisen i den förundersökning som nu inletts, så att det inte kvarstår några som helst frågetecken om vi betalat mutor eller deltagit i penningtvätt, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Lars Nyberg.


TeliaSonera har även uppdragit åt tidigare ambassadören Tomas Bertelman att fungera som strategisk rådgivare i frågor som rör bolagets verksamhet i Centralasien. Bertelman ska bistå styrelsen i dess arbete med att hantera de svåra avvägningar som är förknippade med att bedriva verksamhet på de aktuella marknaderna.


Tomas Bertelman har lång internationell erfarenhet och stor kunskap om de förutsättningar som råder i de forna Sovjetstaterna. Han var till helt nyligen Sveriges ambassadör i Moskva, och har dessförinnan varit ambassadör i Madrid, Riga och Warszawa samt generalkonsul i dåvarande Leningrad (St Petersburg). Tomas Bertelman har även varit kanslichef i Riksdagens utrikesutskott.


Uppdraget innebär att Tomas Bertelman ska utgöra ett stöd för styrelsen i såväl framtida affärsbeslut som när det gäller mer generella frågeställningar där det kan uppstå målkonflikter mellan å ena sidan bolagets egen uppförandekod och internationella regelverk, å andra sidan nationell lagstiftning och rådande förhållanden. I sitt arbete kommer Tomas Bertelman därför även föra dialog med internationella mellanstatliga organ, men även med olika frivilligorganisationer (NGO:s).


– Med rekryteringen av Tomas Bertelman förstärker vi vårt fokus på hållbarhetsfrågorna ytterligare. Telekom är en fantastisk kraft, som underlättar människors liv och vardag. Det finns få verktyg som är bättre för transparens och demokrati än telekom. Samtidigt finns vi på marknader som är att betrakta som högriskmarknader. Därför tillsätter vi nu extern kompetens för att göra ännu bättre bedömningar, säger Anders Narvinger, styrelseordförande i TeliaSonera.                       
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och oss följ på Twitter, Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.