TeliaSoneras styrelse bekräftar strategin och skärper riskhanteringen

Under sitt möte i dag bekräftade TeliaSoneras styrelse att den nuvarande strategin ligger fast.Styrelsen tar fullt ansvar för både genomförda och kommande investeringar. Vi kommer att fortsättavara en ledande aktör på de nordiska och baltiska marknaderna och vi kommer att stärka vår närvaroi Centralasien.

Vår närvaro på svåra marknader som exempelvis Uzbekistan, Tajikistan och Kazakstan bidrar långsiktigt till demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Vi bygger och tillhandahåller en infrastruktur som möjliggör att människor kan kommunicera med varandra och omvärlden.


– Telekommunikation och mänskliga rättigheter rymmer målkonflikter och svåra avvägningar. Men vi är helt övertygade om att fördelarna med att öppna upp för mobil kommunikation överväger nackdelarna. Det skulle inte hjälpa invånarna i dessa länder om TeliaSonera drog sig tillbaka, sade styrelsens ordförande Anders Narvinger.


– Vi hyser fullt förtroende för VD Lars Nyberg, företagsledningen och deras arbete med att genomföra strategin, fortsatte han.


För att säkerställa att strategin kan genomföras inom ramen för företagets egen etik- och uppförandekod, och de regelverk mot korruption och skydd för mänskliga rättigheter som bland andra FN och OECD satt upp, har styrelsen beslutat att skärpa processerna för riskbedömning vid större investeringar.


– En förutsättning för att vi ska genomföra en investering är att vi kan göra det på ett affärsmässigt och etiskt hållbart sätt. Samtidigt visar den situation som bolaget befinner sig i idag att vi behöver skärpa våra riktlinjer och processer för investeringar. Arbetet med att utveckla de nya riktlinjerna har redan påbörjats och de kommer att träda i kraft fullt ut den 1 januari 2013, men kommer även att påverka pågående processer, sade styrelsens ordförande Anders Narvinger.


TeliaSonera gör affärer på några av världens mest utmanande marknader när det gäller korruption och brister inom mänskliga rättigheter. Vikten av att hela verksamheten präglas av nolltolerans mot korruption och respekt för mänskliga rättigheter kan därför inte nog betonas. Under senare tid har styrelse och ledning aviserat betydande åtgärder för att öka fokus på dessa frågor.


TeliaSoneras styrelse kommer under återstoden av 2012 att i nära samarbete med ambassadör Tomas Bertelman ägna full kraft åt att hantera de svåra avvägningar som är förknippade med att bedriva verksamhet i Centralasien. Utgångspunkten för arbetet är bolagets egen uppförandekod och FN’s och OECD’s riktlinjer. Styrelsen kommer samtidigt att samarbeta med Mannheimer Swartling och advokat Biörn Riese i den juridiska granskning som nu inletts.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2012 kl 17.00.
 
 


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.