Brottsanklagelserna mot TeliaSonera är ogrundade

Sedan en tid tillbaka pågår två undersökningar av TeliaSoneras etablering i Uzbekistan. Överåklagare Gunnar Stetler leder en förundersökning som vi naturligtvis samarbetar med och ger all information som efterfrågas. Mannheimer Swartling advokatbyrå genomför under ledning av advokat Biörn Riese en utredning som initierats av TeliaSonera. Två av TeliaSoneras medarbetare har hörts som representanter för bolaget i samband med förundersökningen och delgivits misstanke om brott, misstankar som båda dessa medarbetare och bolaget bestrider.


För TeliaSonera är en grundlig utredning av etableringen i Uzbekistan av yttersta vikt. Till dess saken är utredd tvingas företagets ledning och medarbetare leva med icke belagda brottsanklagelser.


TeliaSonera har för åklagare och polis, samt för Mannheimer Swartling, i detalj redogjort för investeringen i Uzbekistan, bland annat vilka förhandlingar som har förevarit, vilka personer som har varit inblandade och vilka avtal som har tecknats. TeliaSoneras ledning är fast övertygad om att den fortsatta rättsliga processen kommer att visa att det inte finns någon grund för brottsmisstankarna. Ingenting i de uppgifter som har kommit fram ändrar detta.