TeliaSonera säljer NextGenTel till Telio

TeliaSonera har tecknat ett avtal om försäljning av sitt norska dotterbolag NextGenTel till Telio, ettbolag noterat på Oslobörsen. Försäljningspriset är 601 MNOK (cirka 700 MSEK) på kassa- ochskuldfri bas.

TeliaSonera köpte NextGenTel 2006 och bolaget har bedrivit sin verksamhet som ett dotterbolag inom TeliaSonerakoncernen. För niomånadersperioden 2012 redovisade de intäkter om 693 MNOK och EBITDA före engångsposter uppgick till 118 MNOK.


TeliaSonera har efter en utvärdering kommit fram till att NextGenTel inte har en tillräckligt stark plattform för att konkurrera framgångsrikt på den norska bredbandsmarknaden. Malin Frenning, Chef affärsområde Bredbandstjänster kommenterar: – Efter en noggrann genomgång avseende våra möjligheter för NextGenTel, har vi beslutat att prioritera andra delar av vår verksamhet där vi bedömer att vi kan få högre avkastning. TeliaSonera kommer fortsättningsvis att erbjuda kunderna i Norge sina tjänster via de mobila varumärkena NetCom och Chess.


Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare till TeliaSonera. Avtalets slutförande är beroende av godkännande från myndigheter. TeliaSonera erhåller i samband med affären 531 MNOK kontant och återstående belopp om 70 MNOK i form av Telioaktier. TeliaSonera kommer att redovisa en förlust på 1,6 GSEK i det fjärde kvartalet 2012 till följd av nedskrivning av goodwill.


  


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december, 2012 kl 08.00.
 
 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TLSN_Media.

 
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


  


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.