TeliaSonera slutför transaktioner för mobil datatillväxt i Kazakstan

De formella villkoren för att genomföra förvärvet av WiMax-verksamheten inom det kazakiska företaget Alem Communications från dess ägare Midas Telecom, och en indirekt minoritetsinvestering i KazTranzCom genom köp av aktier från Alatau LLP, har uppfyllts. Avsikten att genomföra transaktionerna tillkännagavs den 14 augusti, och de förväntas vara slutförda i början av januari 2013.

Genom förvärvet av ett WiMax-nätverk i sex städer säkrar TeliaSonera också värdefulla frekvenser i 2,5/2,6 GHz-bandet, vilket är viktigt för att kunna tillmötesgå en förväntad ökad efterfrågan på mobildata. Frekvenserna är lämpliga för användning av mobil dataöverföringsteknik, som exempelvis 4G.


När transaktionerna har slutförts kommer Kcell, TeliaSoneras dotterbolag i Kazakstan, att ha full tillgång till dessa affärsverksamheter på kommersiella villkor. Kcell nyttjar redan transportnätskapaciteten hos KazTransComs nationella fiberoptiska nätverk och har börjat förbereda för att ta Alem Communications frekvenser i bruk. TeliaSonera avser att överföra WiMax-verksamheten, inklusive frekvenserna, till Kcell, liksom investeringarna i KazTransCom. Detta förutsätter dock att vissa villkor uppfylls, vilket närmare framgår i Kcells börsintroduktionsprospekt.


– Jag är mycket nöjd med att vi lyckats genomföra de här transaktionerna, som är avgörande för att Kcell skall fortsätta som ledande inom mobildata. Det är ännu en bekräftelse på vår strategiska inriktning att utveckla mobil teknik och mobila tjänster i Kazakstan. Transaktionerna säkrar under kommande år Kcells tillgång till frekvenser, såväl som ytterligare transportnätskapacitet till konkurrenskraftiga priser. Detta är mycket viktigt för Kcells framtida konkurrenskraft eftersom datavolymerna fortsätter att växa snabbt, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområdena Mobilitetstjänster och Eurasien inom TeliaSonera.


Transaktionernas totala värde uppgår till 205 MUSD (med eventuell justering med hänsyn till bolagens balansräkningar vid slutförandet), varav förvärvet kopplat till Midas Telecom utgör 170 MUSD och minoritetsinvesteringen samt optionsrätterna kopplade till KazTransCom utgör 35 MUSD. Midas Telecom LLP ägs av Aigul Nuriyeva och Alatau LLP ägs av Raushan Sagdiyeva.


Obs! Transaktionerna beskrivs mer utförligt på sid 57–59 i Kcells börsintroduktionsprospekt daterat 12 december 2012, vilket finns att läsa på www.kcell.kz/en


    
Denna information offentliggörs av TeliaSonera AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 CET den 28 december 2012.


Mer information finns hos TeliaSoneras presstjänst på +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com, eller besök vårt Nyhetsrum eller följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtiden, inklusive framtida prestanda och andra trendprognoser, är framtidsinriktad information. Denna information innehåller självklart ett visst mått av osäkerhet eftersom den rör händelser och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Det går inte att säga med säkerhet att de faktiska resultaten inte kommer att väsentligt avvika från dem som uttalas eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Detta beror på många faktorer, av vilka flera är utom TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera erbjuder nätåtkomst och telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum och Spanien samt på tillväxtmarknader i Asien och Europa, bl.a. i Ryssland och Turkiet. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett smidigt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi strävar efter en första- eller andraplats på alla våra marknader genom att ge den bästa kundupplevelsen, hålla nätverk av hög kvalitet och bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. TeliaSonera är också Europas ledande leverantör på grossistbasis med ett helägt internationellt carrier-nätverk. Under 2011 nådde nettoomsättningen 104 GSEK, EBITDA 36,9 GSEK och resultat per aktie 4,20 SEK. TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.