Uttalande med anledning av frågor om Uzbekistan

Uppdrag Granskning har bett om intervjuer angående TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan. Bolaget har avböjt att medverka och vill tydliggöra varför.

Sedan en tid tillbaka pågår två oberoende undersökningar av TeliaSoneras investering i Uzbekistan. Överåklagare Gunnar Stetler leder en förundersökning. Samtidigt utreder Mannheimer Swartling advokatbyrå under ledning av advokat Biörn Riese, på TeliaSoneras initiativ, omständigheterna runt etableringen i Uzbekistan.TeliaSonera har för polis och åklagare, samt för Mannheimer Swartling, i detalj redogjort för investeringen i Uzbekistan, bland annat vilka förhandlingar som har förevarit, vilka personer som har varit inblandade och vilka avtal som har tecknats. Därför har TeliaSonera valt att inte delta i mediala utfrågningar, eller kommentera detaljuppgifter, innan Mannheimer Swartlings utredning har presenterats.TeliaSonera har uppmanat Uppdrag Granskning att överlämna eventuellt material som kan vara till nytta i utredningarna till bolaget, åklagaren och Mannheimer Swartling.För TeliaSonera är en grundlig utredning av etableringen i Uzbekistan av yttersta vikt. Tills saken är utredd tvingas företagets ledning och medarbetare leva med icke belagda brottsanklagelser.