TeliaSonera AB lånar upp 750 miljoner euro med 12 års löptid i obligationsmarknaden

Den 7 februari emitterade TeliaSonera en 12-årig euro-obligation om 750 miljoner euro, med förfall i februari 2024, inom ramen för befintligt 10-miljarder euro EMTN-program (Euro Medium Term Note). Räntekostnaden blev 3,663 % per år motsvarande Euro Mid-swaps + 118 räntepunkter.

– Vi fortsätter att dra fördel av lämpliga tillfällen på euro-obligationsmarknaden och är glada över att ha lyckats emittera ännu en obligation med lång förfallotid på attraktiva nivåer. Dessutom är detta den första
12-åriga företagstransaktionen på euromarknaden sedan maj 2011, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och finansdirektör, TeliaSonera.


Transaktionen genomfördes gemensamt av Deutsche Bank, Crédit Agricole, ING Bank och Royal Bank of Scotland.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari, 2012 kl 10.45..