TeliaSonera januari-december 2011

Fortsatt omsättningstillväxt och marginalförbättring

Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,1 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 1,0 procent till 27 123 MSEK (26 851).

 • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 4,6 procent. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 5,8 procent till 7 828 MSEK
  (8 311).

 • EBITDA före engångsposter steg 3,2 procent i lokala i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta steg EBITDA 2,1 procent till 9 191 MSEK (9 002) och marginalen steg till 33,9 procent (33,5).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,6 procent till 7 519 MSEK (7 969).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 6,3 procent till 4 972 MSEK (5 309) och resultat per aktie till 1,15 SEK (1,18).

 • Fritt kassaflöde sjönk 70,0 procent till 523 MSEK (1 742) på grund av högre betald CAPEX om 0,6 GSEK och att inga utdelningar mottagits från intressebolag (0,9).

 • Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 2,4 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och med 3,3 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang uppgick till 170,0 miljoner.


Helåret • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,6 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 2,5 procent till 104 354 MSEK (106 979).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 13,7 procent till 18 341 MSEK (21 257) och resultat per aktie till 4,20 SEK (4,73).

 • Fritt kassaflöde sjönk till 9 629 MSEK (12 901), främst till följd av högre betald CAPEX och lägre utdelningar från intressebolag.

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,85 SEK per aktie (2,75) motsvarande totalt 12,3 GSEK (12,3) eller 68 procent (58) av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare.
   


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef
“Det fjärde kvartalet understryker ännu ett starkt år för TeliaSonera. Vi är stolta över att vi har lyckats skapa tillväxt och behålla en god balans mellan intäkter och kostnader och därmed förbättrat vår EBITDA-marginal före engångsposter för tredje året i rad.


När vi lanserade vår nya varumärkesprofil i maj var vårt nya erbjudande med kraftigt lägre priser för dataroaming och ökad kostnadskontroll den mest konkreta fördelen för våra kunder. Användarna kan numera använda mobilen på samma sätt när de reser som när de är hemma. Vi är övertygade om att ökat användande i ett längre perspektiv kommer att kompensera för den kortsiktiga nedgången i intäkter. Vi kan redan nu se att volymerna har mer än fördubblats jämfört med för ett år sedan.


En grundpelare i vår strategi är nätkvalitet och kapacitet. Under 2011 investerade vi mer är 17 miljarder kronor i nät och licenser. Vi har tagit det tekniska ledarskapet i många av våra länder genom att vara först med att lansera 4G-tjänster. Utrullningen kommer att fortsätta och som ett exempel finns nu 4G-tjänster på 200 orter i Sverige och de kommer att utökas med en stad eller ort varje dag under 2012. Efter lanseringen av 4G-läsplattor före jul ser vi nu fram emot att kunna erbjuda 4G-telefoner under första kvartalet.


I det fjärde kvartalet nåddes flera viktiga milstolpar i många av våra verksamheter. Vi har nu fler än en halv miljon tv-kunder i Sverige. I Spanien passerade Yoigo 3 miljoner abonnenter och redovisade positivt rörelseresultat och kassaflöde. Ncell i Nepal blev marknadsledare och med Azercells lansering av 3G-tjänster i Azerbajdzjan i november erbjuder vi nu detta på alla våra marknader i Eurasien.


Vårt kassaflöde påverkades av såväl lägre utdelningar från intressebolag som av omfattande investeringar i frekvenser. Den förra är hänförlig till ägar- och bolagsstyrningskonflikter i Turkcell, där nyligen avgjorda juridiska domar till vår fördel och den turkiska finansinspektionens nya förordningar avseende bolagsstyrning, är viktiga steg i rätt riktning.


I linje med vår strategi att öka vår ägarandel i kärnverksamheter, tecknade vi ett avtal om att öka vårt ägande i Kcell i Kazakstan och vi kommer att fortsätta att söka nya möjligheter inom befintliga marknader eller i dess närhet. Trots omfattande investeringar i kapacitet och utökat ägande, tillåter vår starka finansiella ställning att styrelsen föreslår en höjning av ordinarie utdelning till 2,85 kronor per aktie.


Blickar vi framåt tror vi att våra intäkter och vinster i lokala valutor kommer att fortsätta växa 2012 trots utmaningar avseende såväl konjunkturen som inom branschen.”Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2012 kl. 07.00 svensk tid.