TeliaSonera slutför första fasen av transaktion för ökat ägande i Kcell

TeliaSonera har slutfört den första fasen av den tidigare kommunicerade överenskommelsen om ökat ägande i GSM Kazakhstan LLP, verksamt under varumärket Kcell, genom att förvärva 49 procent av aktierna i Kazakhtelecom

Efter myndighetsgodkännande förvärvade TeliaSonera 49 procent av aktierna i Kazakhtelecom, till ett pris av 1,519 miljarder USD, i linje med tidigare information. Avtalet innebär också att TeliaSonera, givet att vissa villkor uppfylls, kommer att sälja 25 procent av aktierna minus en aktie i Kcell i samband med en börsnotering. Börsnoteringsprocessen har påbörjats och förväntas genomföras under 2012. Beroende på aktiekursutvecklingen efter börsnoteringen kan TeliaSonera behöva göra en tilläggsbetalning till Kazakhtelecom


Efter förvärvet ägs GSM Kazakhstan LLP av Fintur Holdings (51 %) och TeliaSonera (49 %). Fintur Holdings B.V. ägs av TeliaSonera (58,55 %) och Turkcell (41,45 %). När båda delarna av transaktionen är slutförda kommer TeliaSoneras effektiva ägarandel i Kcell att uppgå till 61,9 %.


Information om förvärvet har tidigare kommunicerats den 21 september och 22 december, 2011.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2012 klockan 07.10.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2010 uppgick omsättningen till 107 miljarder SEK, EBITDA till 37,7 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,73 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.