Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2012

Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 april 2012, klockan14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe serverasföre stämman. Stämman tolkas till engelska. Nedan återfinns kallelsen.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2012 kl 17.35.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


 Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2012


Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 april 2012, klockan 14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe serveras före stämman. Stämman tolkas till engelska.Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman skall • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 mars 2012 och

 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 28 mars 2012.


Anmälan till bolaget
Anmälan om deltagande kan ske • skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sverige,

 • per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan kl 09.00 och kl 16.00, eller

 • via TeliaSoneras webbplats www.teliasonera.com (endast privatpersoner).


Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden.


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd den 28 mars 2012 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta på årsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy, per e-post: thy@euroclear.eu eller per telefon: +358 (0)20 770 6609, för omregistrering av sina aktier i god tid före den 28 mars 2012.


Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.teliasonera.com från och med dagen för utfärdandet av kallelsen. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 30 mars 2012.Övrigt
VD:s tal kommer att finnas på bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 4 330 084 781. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.


Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.


DagordningÖppnande av stämman
 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011. I anslutning härtill anförande av VD Lars Nyberg samt redovisning av styrelsens arbete under 2011

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultatrapporten och koncernbalansrapporten för 2011

 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning

 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2011 års förvaltning

 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja

 11. Beslut om styrelsens arvodering

 12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag

 13. Val av ordförande i styrelsen

 14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

 15. Fastställande av arvode till revisorerna

 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning

 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 19. Förslag från styrelsen om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

 20. Förslag från styrelsen till beslut om
  (a)   inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och
  (b)   säkringsåtgärder i anledning därav

 21. Ärende väckt av aktieägaren Folksam avseende av denne aviserat förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att justera de nuvarande etiska riktlinjerna för TeliaSonera i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag 2011


Stämmans avslutande


 


Beslutsförslag m.m.


Punkt 8 – Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna skall utdelas 2,85 kronor per aktie och att den 10 april 2012 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske via Euroclear Sweden AB den 13 april 2012.


Punkterna 1 och 10 - 17 avseende styrelseledamöter, revisorer och arvodering m.m.
Den av bolagsstämman tillsatta valberedningen består för närvarande av följande personer: Kristina Ekengren, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten gm Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och styrelsens ordförande Anders Narvinger.


Valberedningen har lämnat följande förslag: • Ordförande på stämman: Advokaten Sven Unger.

 • Antal styrelseledamöter: Åtta (8), inga suppleanter.

 • Arvoden till styrelsen: Arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås utgå med 1 100 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och med 450 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att ersättning skall utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 55 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 35 000 kronor (oförändrat).

 • Val av styrelse: Omval av Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström. Conny Karlsson har meddelat att han avböjer omval. Nyval av Olli-Pekka Kallasvuo. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.teliasonera.com, samt kommer att läggas fram på stämman.

 • Val av styrelseordförande: Anders Narvinger.

 • Antal revisorer: Antal revisorer skall, för tiden till slutet av årsstämman 2013, vara en (1).

 • Arvode till revisorerna: Revisorernas arvode skall utgå enligt räkning.

 • Val av revisorer: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, för tiden till slutet av årsstämman 2013.

 • Val av valberedning: Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten gm Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Anders Narvinger (styrelsens ordförande).


Punkt 18 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag i huvudsak: TeliaSoneras mål är att söka erbjuda ersättningsnivåer och andra ersättningsvillkor som möjliggör för företaget att attrahera, behålla och motivera sådana högpresterande ledande befattningshavare som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättning skall bygga på ett synsätt som beaktar total ersättning och som är konkurrenskraftig (marknadsrelevant, men inte marknadsledande). Ersättningsstrukturen skall vara sammansatt på ett kostnadseffektivt sätt och baseras på ersättningsdelarna fast lön, pension och övriga förmåner.


Den fasta lönen skall återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen skall också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således även vara individuell och differentierad.


Pensionsförmåner skall vara baserade på premiebestämda pensionsplaner. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan vara upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och tolv månader vid uppsägning från bolagets sida (för koncernchefen sex månader). För det fall bolaget säger upp befattningshavarens anställning, kan befattningshavaren vara berättigad till avgångsvederlag med upp till tolv månadslöner (för koncernchefen 24 månadslöner). Avgångsvederlag skall inte utgöra grund för beräkning av semester eller pension och skall reduceras med belopp som befattningshavaren erhåller under samma tid från annan anställning eller från egen verksamhet. En ledande befattningshavare kan vara berättigad till bilförmån, sjuk- och hälsoförmåner, reseförsäkring m.m. i linje med rådande lokal marknadspraxis.


Styrelsen äger rätt att göra mindre avvikelser på individuell basis från de här ovan presenterade principerna.


Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2013, besluta om förvärv av egna aktier som får ske såväl på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors som i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier över Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors får ske endast till ett pris inom det på börserna vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till bolagets aktieägare får ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade säljrätter i så fall kommer att avskiljas och vara föremål för handel, ges aktieägarna möjlighet att tillgodogöra sig värdet av den premie som kan uppkomma genom att bolaget förvärvar aktier till ett pris som överstiger aktiens marknadspris. För att aktieägare som varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet skall få ersättning för sina outnyttjade säljrätter, skall en bank eller annat finansiellt institut, som kan utses av bolaget, sedan anmälningstiden löpt ut, men enligt villkoren i övrigt för förvärvserbjudandet, få överlåta aktier till bolaget och utge ersättning, uppgående till värdet av de outnyttjade säljrätterna med avdrag för bankens kostnader, till de berörda aktieägarna. Ersättning kan dock högst utgå med vad som kan komma att betalas per säljrätt vid courtagefri försäljning av säljrätter. I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar genomförandet av ett förvärvserbjudande i visst land, skall styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe äga ombesörja avyttring av säljrätter för berörda aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.


Förslaget ovan syftar till att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde samt möjliggöra leverans av aktier till deltagare i de långsiktiga incitamentsprogram, som beslutas av bolagsstämman. Styrelsen avser att även inför kommande årsstämmor i bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier på villkor som i allt väsentligt motsvarar ovanstående villkor. Bolaget innehar för närvarande inte några egna aktier. Det är styrelsens avsikt att föreslå årsstämman 2013 att besluta om indragning av dessa egna aktier, som inte säkrar bolagets åtagande att leverera aktier enligt långsiktiga incitaments program beslutande av en bolagsstämma, genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.


Punkt 20 - Förslag från styrelsen till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav
Styrelsens förslag i huvudsak:
(a) Inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015
Det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet 2012/2015 (”Prestationsaktieprogram 2012/2015”) skall omfatta cirka 100 nyckelpersoner inom TeliaSonera-koncernen (”Koncernen”) och totalt högst 1 400 000 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i programmet vid uppnående av de prestationskrav som uppställs för programmet (”Prestationsaktier”). Det högsta antalet Prestationsaktier som slutligt får tilldelas motsvarar cirka 0,03 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Styrelsen avser att föreslå kommande årsstämmor i bolaget att inrätta långsiktiga incitamentsprogram enligt motsvarande principer som gäller för det nu föreslagna programmet.


Deltagare i programmet skall ges möjlighet att, förutsatt att vissa prestationskrav bestående av finansiella mål relaterade till EPS (Earnings Per Share) och TSR (Total Shareholder Return) uppnås under de tre räkenskapsåren 2012-2014 (”Prestationsperioden”), vederlagsfritt erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren har förvärvat TeliaSonera-aktier eller allokerat TeliaSonera-aktier till programmet (”Sparaktier”) motsvarande ett värde av två (2) procent av deltagarens årliga grundlön före skatt vid årsslutet 2011 eller, om en deltagare anställts därefter, den beräknade årliga grundlönen före skatt för 2012 (”Grundlön”). Sparaktier får normalt sett förvärvas eller allokeras till programmet under en period om cirka två veckor efter bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2012. Om nyrekrytering av nyckelpersoner sker därefter, kan dock erbjudande om deltagande i programmet lämnas samt förvärv eller allokering av Sparaktier medges sådana befattningshavare fram till och med utgången av augusti månad 2012. En förutsättning för att deltagaren skall erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier är normalt att denne varit anställd inom Koncernen under hela perioden från det att deltagaren trädde in i programmet till dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2015 (”Kvalifikationsperioden”) och att samtliga Sparaktier har innehafts av deltagaren under denna period.


Maximal preliminär tilldelning av Prestationsaktier för vart och ett av räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 baserad på EPS-mål, skall uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar 5,00 procent av Grundlönen för varje nyckelperson dividerad med genomsnittlig volymviktad kurs för bolagets aktie under december på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista vid vart och ett av åren 2011, 2012 och 2013.


Maximal tilldelning av Prestationsaktier baserad på TSR-mål skall uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar 15 procent av Grundlönen för varje nyckelperson dividerad med genomsnittlig volymviktad kurs för bolagets aktie under december på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista år 2011.


Målen för EPS-baserad såväl som för TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier skall inkludera såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Uppnås lägre finansiella mål än maximinivån kan således ett lägre antal Prestationsaktier tilldelas.


Slutlig tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske efter bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2015. Omräkning av slutlig tilldelning av Prestationsaktier skall ske i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Därtill gäller att det maximala ekonomiska utfallet för en deltagare, och det maximala antalet Prestationsaktier som slutligt kan komma att tilldelas, skall begränsas till sådant värde som motsvarar 37,5 procent av Grundlönen för varje nyckelperson.


Vid upphörande av anställningen inom Koncernen under Kvalifikationsperioden förfaller normalt rätten att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Utöver vad som framgår ovan, skall styrelsen i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av Prestationsaktier eller, helt eller delvis, avsluta Prestationsaktieprogram 2012/2015 i förtid och därutöver äga rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning såväl som att efterge kravet på investering i eller allokering av Sparaktier till programmet för deltagare i sådana länder.


(b) Säkringsåtgärder för programmet
Styrelsen har övervägt två olika alternativa säkringsåtgärder för Prestationsaktieprogram 2012/2015; antingen ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt institut för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2012/2015. Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet. Skulle årsstämman emellertid inte godkänna den föreslagna överlåtelsen av egna aktier, kan styrelsen komma att ingå ovan nämnda säkringsarrangemang med en tredje part för att säkerställa bolagets skyldigheter enligt programmet.


Baserat på ovanstående förutsättningar, föreslår styrelsen att högst 1 400 000 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2012/2015 som Prestationsaktier. Rätt att vederlagsfritt erhålla tilldelning av Prestationsaktier skall tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2012/2015. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2012/2015, omgående överlåta aktier till sådana personer inom Koncernen som deltar i Prestationsaktieprogram 2012/2015. Överlåtelse av aktier skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Prestationsaktieprogram 2012/2015 har rätt att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, återköpserbjudanden, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.


Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna 20 (a) och (b) ovan skall fattas av årsstämman som två separata beslut. Förslaget enligt punkten 20 (b) avseende överlåtelse av aktier skall vara villkorat av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med punkten 20 (a), d.v.s. inrättande av det föreslagna programmet.


Punkt 21 – Det aviserade förslaget från aktieägaren Folksam avseende justering av TeliaSoneras etiska riktlinjer
Det aviserade förslaget från aktieägaren Folksam har följande lydelse:
De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor är födda fria och att de är lika i värde och att de har samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen. Yttrandefrihet och integritet är en viktig del av dessa. Det är staterna som är ytterst skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning.


Telekomsektorn är unik genom att den möjliggör utbyte av idéer och underlättar tillgång till information och på så sätt stöder ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling samt förbättrar livskvaliteten för många människor. Informations- och kommunikationsteknologiska företag har också ett ansvar; att respektera och skydda yttrandefriheten och rätten till integritet hos sina kunder och användare.


Svenska regeringen säger på sin hemsida att:
”Regeringars begräsning av rätten till yttrandefrihet bör endast accepteras under mycket speciella omständigheter. Inskränkningar bör grunda sig på internationellt erkända lagar och/eller normer. Dessa restriktioner bör vara nödvändiga och proportionerliga för avsett ändamål.”


TeliaSonera säger i sin uppförandekod att:
”TeliaSonera har en lång och framgångsrik bakgrund som ett resultat av rättvisa och etiska affärsseder. Vi stöder internationella standarder vad gäller mänskliga rättigheter, affärsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. TeliaSonera strävar efter att agera som ett enda företag baserat på gemensamma värderingar, affärsprinciper och resultathantering. Varhelst vi verkar agerar vi som ett lokalt företag, där vi identifierar och arbetar med lokala affärsrisker och möjligheter. Vi har som mål att vara ett etiskt företag och en god samhällsaktör som följer lagens anda och bokstav.”


Vi anser att TeliaSoneras etiska riktlinjer inte endast ska vara beroende av de rättsliga ramarna för de länder där TeliaSonera är verksamt. TeliaSoneras etiska riktlinjer bör även tydliggöra att företaget följer de internationella humanitära rättigheter och normer som framgår av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 19, samt OECD:s nyligen reviderade riktlinjer för multinationella företag speciellt med avseende på yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.


Därför föreslår Folksam att stämman beslutar att ge bolagets styrelse i uppdrag att justera de nuvarande etiska riktlinjerna för TeliaSonera i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag 2011.


Dessa uppdaterade etiska riktlinjer skulle kunna bidra till en ökad möjlighet för TeliaSonera att respektera och skydda yttrandefriheten för sina användare och kunder.


Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut enligt punkten 19 ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.


Beslutet avseende inrättande av det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkten 20 (a) ovan erfordrar enkel majoritet.


Beslutet avseende de föreslagna säkringsåtgärderna enligt punkten 20 (b) ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.


Handlingar m.m.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttranden, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Stureplan 8 i Stockholm från och med tisdagen den 13 mars 2012. Styrelsens fullständiga förslag till beslut rörande punkten 20 kommer att hållas tillgängligt från och med tisdagen den 6 mars 2012. Materialet kan också rekvireras av den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 50.


Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.teliasonera.com från samma tidpunkt.


 


Stockholm i februari 2012
Styrelsen


 


English-speaking shareholders
This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Tuesday, April 3, 2012 at 14.00 CET. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.