TeliaSonera genomför fortsatt omstrukturering i Affärsområde Eurasien

TeliaSonera har avyttrat sin ägarandel på 18,6 procent i Smart Mobile, Kambodja och tecknat ett avtal om ökat ägarskap i Ncell, Nepal.

Transaktionen understryker TeliaSoneras strategi att vara en stark majoritetsägare i kärnverksamheter som Ncell och att avyttra minoritetsägande i icke kärninnehav, som Smart Mobile i Kambodja.


TeliaSonera investerade initialt i Nepal och Kambodja i september 2008. 2010 ökade TeliaSonera sitt ägarskap i Ncell till den nuvarande indirekta ägarandelen på 60,4 procent. Samtidigt deltog TeliaSonera i en konsolidering på den Kambodjanska marknaden, vilket minskade ägandet i Smart Mobile till 18,6 procent.


– Ncell har blivit den ledande mobiloperatören i Nepal. Det nya avtalet ger oss möjlighet att ytterligare öka vårt ägande i denna mycket framgångsrika verksamhet när lagstiftningen tillåter ökat utländskt ägarskap i Nepal. Vårt ägande i Smart Mobile i Kambodja är sedan en tid tillbaka inte en del av kärnverksamheten för TeliaSonera och vi har därför bestämt oss för att avyttra vårt ägande i bolaget”, säger Tero Kivisaari, chef för Affärsområde Eurasien.


Parterna har kommit överens om att inte lämna några finansiella detaljer om avtalet. Transaktionen kommer inte att ha någon effekt på TeliaSoneras resultaträkning. Om och när avtalet angående ökat ägande träder i kraft, kommer TeliaSonera att ha ökat sitt ägande i Ncell med 12,43 procent, vid dagens marknadsvärde.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012 kl 10.00


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.