TeliaSoneras årsstämma 3 april 2012

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2011.


Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 10 april 2012. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 13 april 2012.


Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.


Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström omvaldes. Olli-Pekka Kallasvuo valdes in som ny styrelseledamot. Anders Narvinger valdes till ordförande i styrelsen.


Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 100 000 kronor (oförändrat) och övriga årsstämmovalda ledamöter 450 000 kronor (oförändrat) vardera. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 55 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 35 000 kronor (oförändrat) vardera.


Det beslutades att antal revisorer skall vara en och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till slutet av årsstämman 2013. Arvode skall utgå enligt räkning.


Årsstämman beslutade att utse Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder) och Per Frennberg (Alecta) tillsammans med Anders Narvinger (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.


Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2013 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.


Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan komma att omfatta cirka 100 nyckelpersoner.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2012 kl 18.00.