TeliaSonera ökar ägandet i TEO LT och lanserar ett frivilligt uppköpserbjudande för återstående utestående aktier

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ITALIEN


Disclaimer


Uppköpserbjudandet kommer att genomföras i enlighet med Republiken Litauens lagar och kommer inte att vara föremål för någon anmälan hos eller godkännande av någon utländsk myndighet. TeliaSonera avser att inlämna handlingar avseende uppköpserbjudandet till Bank of Lithuania och lansera uppköpserbjudandet efter godkännande av prospektet för uppköpserbjudandet.


Detta pressmeddelande är inte och utgör heller inte en del av ett erbjudande eller inbjudan att sälja, eller ett erbjudande eller inbjudan att köpa, något värdepapper i någon jurisdiktion. Inte heller skall pressmeddelandet (eller någon del av det) eller det faktum att det har distribuerats utgöra basen av eller förlitas på i samband med något kontrakt därom.


Uppköpserbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller genom andra medel eller med hjälp av mellanstatlig eller utländsk handel eller genom nationella börser, i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.


Detta inkluderar, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet. Följaktligen kommer inte, och får inte, kopior på detta pressmeddelande eller dokument relaterade till uppköpserbjudandet skickas eller på annat sätt överföras, distribueras eller vidarebefordras till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.


Samtliga accepter av erbjudandet som lämnats till följd av direkt eller indirekt överträdelse av dessa begräsningar kommer att vara ogiltiga. Inga värdepapper eller liknande erbjuds uppköp och om accept skickats av någon bosatt i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien kommer den inte att godkännas. Ingen intresseanmälan avseende uppköpserbjudandet är efterfrågad i och med detta pressmeddelande.


Utskicket, publiceringen eller distributionen av detta pressmeddelande må vara begränsat av lag i vissa jurisdiktioner och därför skall personer i sådana jurisdiktioner, till vilken detta pressmeddelande är skickat, publicerat eller distribuerat informera sig om och beakta sådana begränsningar.


Mottagande av detta pressmeddelande utgör inte ett uppköpserbjudande i de jurisdiktioner där det skulle vara olagligt att genomföra uppköpserbjudandet och i sådana fall kommer det att betraktas som att ha distribuerats endast i syfte att informera.


 


TeliaSonera har beslutat att förvärva 7,87 procent av aktierna i TEO LT från East Capital för 0,637 EUR (2,20 LTL) per aktie och ökar därmed sitt ägande till 76,16 procent (från nuvarande 68,29). TeliaSonera kommer också att bjuda in övriga aktieägare att delta i ett frivilligt uppköpserbjudande för återstående utestående aktier.


Den totala köpeskillingen för TeliaSonera uppgår till 38,9 MEUR (134,5 MLTL) eller cirka 347,5 MSEK för de från East Capital förvärvade aktierna. Slutförande är planerat att ske den 10 maj 2012. East Capital kommer att få utdelning om 0,20 LTL per aktie (0,058 EUR), vilken beslutades på årsstämman den 24 april 2012, med avstämningsdag den 9 maj 2012.


TeliaSonera kommer också att lansera ett frivilligt återköpserbjudande för återstående utestående aktier i TEO LT så snart alla erforderliga godkännanden erhållits. TeliaSonera kommer att erbjuda 0,637 EUR (2,20 LTL) per aktie i kontanter, motsvarande ett belopp om totalt cirka 118,0 MEUR (407,3 MLTL). Erbjudandet innebär en premium på 5,3 procent jämfört med stängningskurs den 7 maj 2012. Erbjudandet är inte villkorat och har ingen minimigräns för inlämnade aktier.


– Med detta förvärv fortsätter vi att genomföra vår strategi att öka ägandet i våra kärninnehav. Efter vårt avtal att förvärva East Capitals innehav i TEO LT har vi också beslutat att ge alla aktieägare samma möjlighet. Om de finner vårt erbjudande attraktivt kommer alla aktieägare kunna sälja sina aktier till samma pris som East Capital fick, men vi avser att behålla bolaget noterat så länge som det finns en rimlig free float, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och CFO i TeliaSonera.


– East Capital har varit en långsiktig ägare i TEO och en del av företagets framgång under många år. TEO är ett perfekt exempel på den typ av investeringar vi letar efter i Östeuropa. Det här var ett bra tillfälle för oss att realisera värdet av vår investering och vi ser fram mot att se TeliaSonera fortsätta utvecklingen av TEO’s potential, säger Peter Elam Håkansson, ansvarig för investeringsteamet.


 
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2012 kl 07.00.


 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


 
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.