TeliaSonera slutför TEO-transaktionen med East Capital och ökar sitt innehav genom ytterligare förvärv över börsen

Som tidigare tillkännagivits pågår processen för frivilligt uppköpserbjudande av återstående utestående aktier.


Den 8 maj tillkännagav TeliaSonera avtalet om att förvärva 7,87 procent av aktierna i TEO LT från East Capital för 0,637 EUR (2,20 LTL) per aktie och transaktionen slutfördes den 10 maj.


Sedan den 8 maj har TeliaSonera också förvärvat ytterligare 6,55 procent av utestående aktier i TEO LT genom förvärv direkt över börsen till samma pris (0,637 EUR/2,20 LTL) som betalades till East Capital. Efter likvidavräkning för dessa transaktioner kommer TeliaSoneras innehav i TEO LT öka till 82,71 procent.


Budet över börsen fortsätter och processen att lansera det tillkännagivna frivilliga uppköpserbjudandet för de kvarvarande utestående aktierna i TEO LT pågår, och kommer att påbörjas så snart alla erforderliga godkännanden erhållits. Alla aktieägare i TEO LT kommer att erbjudas samma pris om 0,637 EUR
(2,20 LTL) per aktie.


TeliaSonera har beslutat att erbjuda samma möjlighet till alla aktieägare som önskar sälja sina aktier i TEO LT.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2012 kl 18.00.
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.comFramtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.