TeliaSonera beklagar att bolagsstämman i Turkcell inte kunde genomföras idag och förordar utdelning till aktieägarna

TeliaSonera beklagar att bolagstämman i Turkcell skjuts på framtiden och ger sitt fulla stöd till att betala utdelning till aktieägarna för både 2010 och 2011, samt att utöka antalet oberoende styrelseledamöter.

– Beslutet att betala utdelning för 2010 har dragit ut på tiden alldeles för länge och vi beklagar att aktieägarna får vänta ytterligare på att få sin rättmätiga utdelning från bolaget. Försening beror på att en fullständig bolagsstämma inte kunnat genomföras sedan 2010, då en av huvudägarna Cukurova blockerar viktiga beslut, säger Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör på TeliaSonera.


Turkcells bolagsstämma kunde inte fullföljas idag, eftersom tillräckligt antal röster inte fanns representerade på stämman. Det beror på att Cukurova och Altimo inte kommit överens i ett antal viktiga frågor. Som aktieägare i Cukurova Telecom Holding är Altimo och Cukurova bundna av ett aktieägaravtal som förhindrar respektive part att rösta i frågor som är av betydelse för Turkcell, om parterna inte är överens. Cukurova och Altimo representerar tillsammans en majoritet i Turkcell Holdings, som i sin tur representerar 51 procent av rösterna i Turkcell. Eftersom parterna inte är överens fanns inte tillräckligt antal röster representerade på Turkcells bolagsstämma idag för att kunna fullfölja den.


– Vi beklagar denna utveckling och står fast vid att bolagsstyrningen i Turkcell skulle förbättras avsevärt om antalet oberoende styrelseledamöter ökades till fyra av tio ledamöter, helt i linje med CMBs (Aktiemarknadsnämndens) krav. Detta har systematisk motarbetats av Cukurova eftersom det skulle underminera deras möjligheter att blockera beslut. Genom att utöka antalet oberoende styrelseledamöter till fyra av tio och tillämpa enkel majoritet, skulle Cukurova på egen hand inte längre kunna blockera majoritetsbeslut i styrelsen. Detta ligger inte i deras intresse, men det är god bolagsstyrning, fortsätter Cecilia Edström.


TeliaSonera kommer att göra sitt yttersta för att säkerställa att utdelning till aktieägarna kan betalas, bolagsordningen ändras och fler oberoende styrelseledamöter väljas, i linje med CMBs krav. De tre största aktieägarna, Altimo, Cukurova och TeliaSonera har kommit överens om att ansöka hos CMB om en förlängning av tiden för när det nya regelverket ska vara implementerat i Turkcell till dess att de legala tvisterna mellan Altimo och Cukurova slutligen lösts och de inte längre är bundna av aktieägaravtalet, vilket förväntas ske i slutet av detta år.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni, 2012 kl 11.00.