TeliaSonera lanserar kontanterbjudande för utestående aktier i TEO LT

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ITALIEN


Disclaimer


Uppköpserbjudandet kommer inte att genomföras i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien. Kopior på detta material kommer inte att göras och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.


Uppköpserbjudandet kommer att genomföras i enlighet med Republiken Litauens lagar och kommer inte att vara föremål för någon anmälan hos eller godkännande av någon utländsk myndighet. TeliaSonera har inlämnat handlingar avseende uppköpserbjudandet till Bank of Lithuania och lanserar uppköpserbjudandet efter godkännande av prospektet för uppköpserbjudandet.


Denna information är inte och utgör heller inte en del av ett erbjudande eller inbjudan att sälja, eller ett erbjudande eller inbjudan att köpa något värdepapper i någon jurisdiktion. Inte heller skall det (eller någon del av det) eller det faktum att det har distribuerats utgöra basen av eller förlitas på i samband med något kontrakt därom.


Uppköpserbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller genom andra medel eller med hjälp av mellanstatlig eller utländsk handel eller genom nationella börser, i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.


Detta inkluderar men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet. Följaktligen kommer inte, och får inte, kopior på detta dokument eller dokument relaterade till erbjudandet skickas eller på annat sätt överföras, distribueras eller vidarebefordras till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.


Samtliga accepter av erbjudandet som lämnats till följd av direkt eller indirekt överträdelse av dessa begräsningar kommer att vara ogiltiga. Inga värdepapper eller liknande erbjuds uppköp och om accept skickats av någon bosatt i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien kommer den inte att godkännas. Ingen intresseanmälan avseende uppköpserbjudandet är efterfrågad i och med detta material.


Utskicket, publiceringen eller distributionen av denna information må vara begränsat av lag i vissa jurisdiktioner och därför skall personer i sådana jurisdiktioner, till vilken denna information är skickad, publicerad eller distribuerad informera sig om och beakta sådana begränsningar.


Mottagande av denna information utgör inte ett uppköpserbjudande i de jurisdiktioner där det skulle vara olagligt att genomföra uppköpserbjudandet och i sådana fall kommer det att betraktas som att ha distribuerats endast i syfte att informera. Personer som mottar detta dokument eller några relaterade dokument (inklusive förmyndare och förvaltare) skall notera begränsningarna och får inte skicka eller distribuera detta dokument inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien. Detta kan leda till ogiltiga accepter.


Genom att klicka på ”Jag accepterar” nedan medger du att du inte är bosatt i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien eller är fysiskt närvarande i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.


TeliaSonera har idag lanserat ett frivilligt uppköpserbjudande för att förvärva de utestående aktierna i TEO LT till priset av 0,637 EUR kontant per aktie. Efter transaktioner på den öppna marknaden sedan den 8 maj 2012, innehar TeliaSonera 84,6 procent av TEO LT.


Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 76 MEUR. Uppköpserbjudandet är inte villkorat och har ingen minimigräns för förvärvade aktier.


– Vi står fast vid vårt beslut och samtliga aktieägare har nu möjlighet att sälja sina aktier i TEO LT till samma pris som East Capital gjorde den 7 maj 2012, säger Per-Arne Blomquist, Vice VD samt Ekonomi- och Finansdirektör i TeliaSonera.


Teckningstiden inleds idag den 5 juni 2012. Aktieägare som vill sälja sina aktier uppmanas att ge sitt godkännande via bank eller fondkommissionär senast den 29 juni 2012, kl. 15.00 lokal tid. TeliaSonera kommer att acceptera alla säljorder som lämnats in till och med detta datum. Slutlig likvidavräkning äger rum den 4 juli 2012. Erbjudandeprospektet finns tillgängligt på Vilniusbörsens hemsida (www.nasdaqomxbaltic.com) och på TEO LT:s hemsida (www.teo.lt).


– Perioden för att utvärdera erbjudandet är relativt kort men ger tillräckligt med tid för alla aktieägare att utnyttja detta fördelaktiga erbjudande, fortsätter Per-Arne Blomquist.


TeliaSonera kommer också att fortsätta köpa aktier i TEO LT på den öppna marknaden till samma pris under uppköpsperioden, det vill säga 0,637 EUR per aktie.


– Vi kommer att överväga alla alternativ när erbjudandet är slutfört, men vi har för avsikt att behålla TEO LT noterat så länge det finns en rimlig free float (omsättning) på börsen, avslutar Per-Arne Blomquist.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2012, kl 08.30


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.