TeliaSonera gör goodwillavskrivningar i Norge och Litauen

Efter nyligen genomförda bedömningar avseende nedskrivningsbehov har TeliaSonera beslutat att göra ej likviditetspåverkande nedskrivningar av goodwill i Norge avseende NetCom och i Litauen avseende Omnitel.

För NetCom uppgår nedskrivningen till 2 752 MSEK och är primärt hänförlig till det höga goodwillvärde som skapades i samband med förvärvet av bolaget år 2000 och nuvarande bedömning av den långsiktiga potentiella avkastningen på investeringen.


Avskrivningen om 318 MSEK i Omnitel är baserad på att det totala värdet av den litauiska mobilmarknaden sjunkit till följd av konkurrens och prispress.


Den totala avskrivningen om 3 070 MSEK kommer att redovisas i TeliaSoneras kvartalsrapport för det andra kvartalet och klassificeras som engångsposter, men påverkar inte kassaflödet. Avskrivningarna är baserade på långsiktiga bedömningar och inte specifikt hänförliga till den kortsiktiga utvecklingen inom respektive affärsverksamhet.


 
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12.07.2012 kl 09.30 CET.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.