Integritets- och yttrandefrihetsfrågor i fokus på ägarmöte

TeliaSonera genomför nu ytterligare åtgärder för att förbättra sitt arbete med integritets- och yttrandefrihetsfrågor. I samband med ett ägarmöte på torsdagen presenterar koncernchef Lars Nyberg en rad nya åtgärder i syfte att lyfta dessa frågor ytterligare i koncernen.

– Den kritik som riktats mot TeliaSonera kopplat till brott mot mänskliga rättigheter har påverkat mig starkt och jag har funderat mycket över debatten under sommaren. Genom att fortsätta att utveckla vårt arbete med hållbarhetsfrågor vill jag visa att vi tar frågan på allra största allvar och att vår ambition är att bli ledande även på detta område.


Nytt är bland annat att det fortsättningsvis kommer att vara koncernledningen som utvärderar myndigheters krav om att genomföra begränsningar, eller andra större åtgärder i TeliaSoneras nät.


– Första åtgärden på koncernnivå blir att säkerställa att den begäran vi fått verkligen följer lagar och regler. Gör den inte det kan vi vidta ett antal åtgärder – t ex överklaga beslutet, föra en dialog med myndigheterna eller använda oss av diplomatiska kanaler för att lyfta frågan.


Koncernledningen är medveten om att även när det lokala regelverket följs, finns det uppenbara risker för att de begärda åtgärderna står i konflikt med mänskliga rättigheter


– Då, om någon gång, är det särskilt viktigt att det faktiskt är koncernledningen som tar ansvaret, säger Lars Nyberg.


– Det finns två uppenbara fördelar med det nya arbetssättet. Till att börja med minskar risken för lokal påtryckning mot vår personal i länderna, men lika viktigt är att denna förändring i ett slag gör att vi i ledningen regelbundet kommer att bli påminda om att faktiskt driva just dessa frågor.


För att åstadkomma ordentlig förändring måste vi samarbeta. Regelverket för mobiloperatörer är detsamma för alla aktörer. Tillsammans med 11 av världens ledande telekombolag pågår ett intensivt arbete med att hantera dessa frågor i vårt branschinitiativ Industry Dialogue, för att kunna navigera rätt i dessa svåra och komplexa frågor.


Parallellt med dessa förändringar inleder Telia Sonera nu också ett samarbete med Danish Institute for Human Rights. Syftet med samarbetet är att få en oberoende kartläggning och analys av vilka risker för brott mot mänskliga rättigheter som just Telia Soneras verksamhet medför, nedbrutet för varje land.


Resultatet kommer att presenteras för styrelsen men också att utgöra en del i den Hållbarhetsredovisning som Telia Sonera publicerar årligen.


Mer om vad som ingår i TeliaSoneras handlingsprogram för hållbarhetsfrågor, den presentation som används på dagens ägarmöte och Lars Nybergs kommentarer till media hittas på TeliaSonera.com/newsroom.För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


                                   

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.