TeliaSonera AB lånar upp 500 miljoner euro med 15 års löptid i obligationsmarknaden

Idag emitterade TeliaSonera en 15-årig euro-obligation om 500 miljoner euro, med förfall i september2027, inom ramen för befintligt 11-miljarder euro EMTN-program (Euro Medium Term Note).Räntekostnaden blev 3,067 procent per år motsvarande Euro Mid-swaps 95 räntepunkter.

– Vi fortsätter att dra fördel av lämpliga tillfällen på euro-obligationsmarknaden och är glada över att ha lyckats emittera ännu en obligation med lång löptid på attraktiva nivåer, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och finansdirektör, TeliaSonera.


Transaktionen genomfördes gemensamt av BNP, Citigroup, Goldman Sachs och SEB.


  


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2012 16.30.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.