Kommentar från TeliaSonera med anledning av uppgifter i media

Sedan flera månader tillbaka pågår en förundersökning initierad av åklagarmyndigheten och en extern undersökning initierad av TeliaSonera med anledning av bolagets investering i operatörsverksamhet i Uzbekistan.

TeliaSonera samarbetar fullt ut med dessa undersökningar och har tillhandahållit detaljerad information om hur förhandlingarna förts, vilka som har varit involverade och vilka avtal som har träffats. Som tidigare meddelats har två av TeliaSoneras medarbetare hörts som representanter för bolaget i samband med förundersökningen och delgivits misstanke om brott, misstankar som båda dessa medarbetare och bolaget bestrider.


I slutet av förra veckan offentliggjordes den dokumentation åklagare Gunnar Stetler försett hovrätten med som underlag för sitt överklagande av tingsrättens beslut att avslå begäran om ytterligare kvarstad avseende Takilant, TeliaSoneras lokala partner i Uzbekistan. Den information som har presenterats och senare kommenterats i media ger oss anledning att kommentera detta.


Dokumentationen innehåller bland annat kopior på epost-korrespondens under våren 2007 från Serkan Elden, dåvarande VD för Fintur Holdings (ett majoritetsägt dotterbolag till TeliaSonera inom affärsområde Eurasia), till medarbetare i Fintur Holdings och TeliaSonera, där Gulnara Karimova omnämns som en lokal partner i Uzbekistan.


Förhandlingarna om investeringen i Uzbekistan leddes av Serkan Elden, som under en kort period från 1 januari 2007 till 15 juni samma år var VD för Fintur Holdings. Under 2007 genomfördes ett antal förändringar i ledningen för TeliaSonera och affärsområde Eurasia. Tero Kivisaari utsågs till affärsområdeschef för Eurasia 1 maj 2007. I juni 2007 fick Serkan Elden lämna bolaget på grund av bristande förtroende och Tero Kivisaari tog då över ansvaret för förhandlingarna med den lokala partnern. Den lokala partnern företräddes i förhandlingarna av Bekhzod Akhmedov, som vid den tidpunkten även var VD för den största operatören i landet, ägt av ryska MTS.


Avtalet med den lokala partnern Takilant träffades 24 december 2007, med dess enda registrerade företrädare Gayane Avakyan. Om det fanns några andra förmånstagare bakom den lokala partnern har varit föremål för mycket spekulation och rykten. Den information vi fick under förhandlingarna var att det fanns en grupp lokala affärsmän bakom den lokala partnern. Olika rykten om vilka personer som möjligen ingick i denna grupp affärsmän cirkulerade, inklusive Gulnara Karimova. I due diligence processen undersökte vi ägarförhållandena genom att ställa frågor och inhämta uppgifter om Takilant, men kunde inte fastställa andra förmånstagare än Gayane Avakyan.


Vi är övertygade om att de utredningar som nu pågår ska fastställa att vi inte betalat mutor eller deltagit i penningtvätt. Vi har nolltolerans mot korruption och vi har fullt förtroende för att utredningarna kommer att visa vad som verkligen hänt. I samband med att Mannheimer Swartling publicerar sin granskning kommer TeliaSoneras styrelse att kommentera den och beskriva det framåtriktade arbetet.


  


Bakgrundsinformation
Omkring 2005 beslöt TeliaSonera att undersöka möjligheten att expandera verksamheten i Eurasien, utanför de ursprungliga fyra länderna; Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. I början av 2007 öppnade sig möjligheten att förvärva mobilverksamheten i MCT Corporation i Uzbekistan (Coscom) och Tadzjikistan (Somoncom och Indigo Tadzjikistan), samt en minoritetsandel i en mobiloperatör i Afghanistan (Roshan).


Styrelsen i TeliaSonera fattade i juli 2007 beslut om att förvärva MCT Corp, med operatörsverksamhet i Uzbekistan, Tadzjikistan och en minoritetspost i en operatör i Afghanistan. En förutsättning för att genomföra förvärvet var att få in en lokal partner, vilket har varit en medveten strategi vid etablering på nya marknader.


Det bor nära 30 miljoner människor i Uzbekistan där TeliaSonera idag tillhandahåller telekommunikationstjänster för mer än nio miljoner av dem, som är beroende av våra tjänster för sin dagliga kommunikation.
     


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.