Styrelsens ordförande kommenterar finansmarknadsminister Normans uttalande

Med anledning av finansmarknadsminister Peter Normans uttalande idag, där han anser att det kan vara rimligt att TeliaSoneras styrelse verkar för att höga chefer som är föremål för brottsmisstankar tar time-out för att inte ytterligare försämra förtroendet för bolaget, ger styrelsens ordförande Anders Narvinger följande kommentar.

”Styrelsen i TeliaSonera har haft vetskap om att en person i koncernledningen varit delgiven misstanke om brott sedan slutet av september 2012 och följer löpande upp frågan om misstankar kopplade till TeliaSoneras investering i Uzbekistan. Mot bakgrund av de utredningar som pågår har styrelsen inte ansett att någon ledande befattningshavare inom TeliaSonera bör ta time-out”, säger styrelsens ordförande Anders Narvinger


”Vi inväntar nu Mannheimer Swartlings utredning. För den händelse att det kommer fram ny information som leder till att graden av misstanke mot ledande befattningshavare stärks kommer styrelsen självklart att överväga behovet av time-out eller andra åtgärder.”


 


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.